NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496477

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na ich duševné zdravie a pacientom trpiacim duševnými poruchami.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 4 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08: 2221009 - Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
klinické disciplíny
(psychiatria, neurológia, gerontopsychiatria, pediatria; princípy všeobecnej psychológie, klinickej psychológie, psychopatológie a psychoterapie)
6
sociológia
(úloha rodiny a podporného systému, komunity)
6
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6

Návrhy na doplnenie EKR
patofyziológia duševných porúch
6
vybrané teórie a modely z ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
(napr. Peplauovej konceptuálny model, Kingovej konceptuálny model, Gordonovej model funkčných vzorcov zdravia)
6
metóda ošetrovateľského procesu
(jeho špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, osobitosti vedenia ošetrovateľskej dokumentácie)
6
princípy, metódy, postupy a špecifiká komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých odboroch psychiatrie
(zameranej na sledovanie, monitorovanie, starostlivosť o duševné zdravie a o osoby trpiace duševnými poruchami)
6
princípy, metódy, postupy a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o skupinu a komunitu
6
sociálna problematika pacientov s poruchami mentálneho zdravia
(v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, na psychiatrických oddeleniach)
6
štandardy psychiatrického ošetrovateľstva a starostlivosti o duševné zdravie
(zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť, audit)
6
farmakológia a liečebná výživa
(vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii)
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
(zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia)
6
prístrojová technika v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
6
metódy sledovania a hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
(špecifiká činností sestry manažérky v psychiatrickom ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality)
6
edukačný proces
(fázy edukačného procesu, špecifiká edukačného programu, edukačné diagnózy; výchova k zdraviu, preventívne programy)
6
techniky efektívnej komunikácie so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
6
etické aspekty v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
(etický kódex sestry, princípy a normy)
6
právne predpisy
(vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii)
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
(metodológia ošetrovateľského výskumu ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii zameraná na potreby ľudí všetkých vekových kategórií, kvalitu života a pod.)
6
eHealth, administratíva a vedenie dokumentácie
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve )
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6

Návrhy na doplnenie: EKR
fyzikálne vyšetrenie pacienta
6
sesterská vizita
(špecifiká v psychiatrickom ošetrovateľstve)
6
kontinuálne monitorovanie pacienta
(validné dokumentovanie správania sa pacienta a vedenie ošetrovateľskej dokumentácie)
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
(o pacienta so závislosťou od psychoaktívnych látok, so schizofréniou, s depresiou, s mániou, s organickými duševnými poruchami, s psychoreaktívnou poruchou alebo poruchami podmienenými stresom; o gerontopsychiatrického pacienta, o pacienta so suicídom, s neurózou, s psychosomatickými poruchami; o pacienta s vrodenými odchýlkami a anomáliami, s poruchami vývinu a zrenia, s poruchami osobnosti, s poruchami správania, s poruchami príjmu potravy; o pacienta so sexuálnymi odchýlkami a poruchami, s epilepsiou a progresívnou paralýzou)
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
(transport psychiatrického pacienta, špecifický príjem a prepustenie pacienta na psychiatrickom oddelení, elektrografické vyšetrenie mozgu, elektrošoková liečba, ošetrenie kožných defektov, ošetrenie poranení, bezpečnostné opatrenia a primerané zvládnutie fyzického obmedzenia pacienta, relaxačné metódy a zvládanie stresu, činnosti v roli koterapeuta pri skupinovej psychoterapii, individuálnej psychoterapii, terapeutickej komunite, psychoedukácii pacienta a príbuzných, liečbe prácou )
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
(diagnostické, terapeutické, psychoterapeutické, rehabilitačné a výchovné metódy v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu )
6
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
(v špecifických podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii)
6
tvorba návrhov štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
(tvorba výkonových a procesuálnych štandardov)
6
manipulácia s prístrojovou technikou
(s glukometrom, kyslíkovým prístrojom, odsávacím prístrojom, elektroencephalografom, prístrojom na dychovú skúšku na prítomnosť etanolu)
6
vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na psychiatrických oddeleniach
6
edukácia pacienta a rodiny
(realizácia edukačného procesu v psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti)
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť
(verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov )
6
dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí psychiatrickej starostlivosti )
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE