NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496475

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08: 2221013 - Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6

Návrhy na doplnenie EKR
intenzívna medicína a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
6
princípy, metódy a postupy pediatrického ošetrovateľstva
(charakteristika, princípy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti o deti, manažment)
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o deti
(napr. Hendersonovej konceptuálny model, Oremovej konceptuálny model, Gordonovej konceptuálny model funkčných vzorcov zdravia)
6
princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti
(zamerané na intenzívne sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie a liečenie za účelom predchádzania zlyhania základných životných funkcií, metódy ošetrovateľského procesu, ošetrovateľskú dokumentáciu)
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
(zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia)
6
postupy bazálnej stimulácie
6
štandardy a štandardizácia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
(zložky štandardu, tvorba štandardov, audity)
6
špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach
(techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom a rodičmi, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií - podpora matky, rodiča a príbuzných, empatia)
6
vplyv prítomnosti matky, rodiča a príbuzných v starostlivosti o kriticky choré deti
6
farmakológia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce intenzívnu pediatrickú starostlivosť
(špecifiká farmakológie a liečebnej výživy)
6
tanatologická problematika v pediatrii
(fázy zomierania, etické aspekty zomierania, komunikácia s pozostalými)
6
metódy sledovania a hodnotenia kvality intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
(kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality)
6
edukácia matky, rodiča a príbuzných
(metódy a techniky edukácie, edukačný program a proces)
6
etické aspekty intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
(etický kódex sestry, práva dieťaťa)
6
právne predpisy
(vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti)
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
(metodológia ošetrovateľského výskumu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii zameraná na potreby detí, kvalitu života a pod.)
6
eHealth, administratíva a vedenie dokumentácie
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6

Návrhy na doplnenie: EKR
fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie dieťaťa
(fyzikálne vyšetrenie dieťaťa v kritickom stave, vrátane psychomotorického vývinu, neodkladný príjem kriticky chorého dieťaťa, hodnotenie prejavov bolesti, spánku a bdenia, stavu vedomia, správania, vitálnych funkcií (krvný tlak, pulz, dych) a farby kože, rizika poškodenia kože, hodnotenie a meranie telesnej teploty ( termomanažment),hodnotenie sebestačnosti väčšieho dieťaťa a pod.)
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa
(o kriticky choré deti (umelá pľúcna ventilácia a kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách), po KPR, s respiračnou insuficienciou, s obehovým zlyhaním, s respiračným ochorením (ARDS, s akútnou laryngitídou, astmou bronchiale, syndrómom pľúcnej embolizácie, po topení), s multiorgánovým zlyhaním, s pečeňovým zlyhaním, so sepsou, s poruchami vedomia, s mozgovo-lebečným poranením, s ochoreniami mozgu, s kŕčmi (kŕče pri epilepsii, febrilné kŕče), s vrodenými chybami, pred operáciou, po operácii, s bolesťou, s akútnou intoxikáciou, s poruchami tráviaceho ústrojenstva, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou (diabetická kóma, hypoglykemická kóma) a pod.)
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
(udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest – laváž; ošetrovateľská rehabilitácia – polohovanie, drenážna poloha; podávanie výživy sondou; monitorovanie -invazívne a neinvazívne (pulzný oximeter sat.O2, monitorovanie vitálnych funkcií – pulz, dych, krvný tlak); celková hygienická starostlivosť o zaintubované dieťa (napr. starostlivosť o kožu a elektródy, sondy, dutinu ústnu); starostlivosť o nazogastrickú/orogastrickú sondu, o endotracheálnu kanylu; behaviorálna starostlivosť (hluk, svetlo, dotyk); starostlivosť o periférnu vénu/artériu, o kontinuálnu drenáž, o stómiu (napr. kolostómiu, nefrostómiu), o tracheostómiu; meranie obvodu hlavy a hrudníka, telesnej teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku, váženie dieťaťa; zavádzanie žalúdočnej sondy u väčšieho dieťaťa, odber krvi zo žily u dieťaťa, umelá výživa, parenterálna výživa u detí a pod.)
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
(resuscitácia dieťaťa, neodkladný príjem dieťaťa na JIS, intubácia, kanylácia vény/artérie, kanylácia centrálnej vény, lumbálna punkcia, cievkovanie močového mechúra, diagnostické vyšetrenia (USG, Rtg, očné pozadie), iné invazívne zákroky, punkcia hrudníka a pod.)
6
elektrokardiografické vyšetrenie
(napojenie dieťaťa a záznam)
6
odbery biologického materiálu u detí na vyšetrenia biochemické, hematologické, skríningové
(kapilárna krv, moč, stolica, spútum, výter z hrdla, nosa, očí, kožných defektov)
6
kardiopulmonálna resuscitácia
6
psychologické a edukačné činnosti sestry v intenzívnom pediatrickom ošetrovateľstve
(podpora matky pri odstrekovaní materského mlieka, pri udržiavaní laktácie, podpora rodičov pri umieraní dieťaťa, edukácia matky so zameraním na obnovu dojčenia, edukácia matky a rodiny o výžive novorodenca a dojčaťa a v starostlivosti o dieťa)
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dieťa
(verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov )
6
vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o deti
(princípy tvorby, druhov a zložiek štandardov)
6
manipulácia s prístrojmi a pomôckami
(obsluha zdravotníckych prístrojov (infúznych a injekčných púmp, ventilátorov, monitorov, inkubátorov, EKG))
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE