NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496440

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického vývinu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08: 2264005 - Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývoja
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7

Návrhy na doplnenie EKR
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na neurofyziológiu a patofyziológiu porúch centrálneho nervového systému
7
vývojová kineziológia a patokineziológia
(ontogenetický vývoj motoriky človeka, vývojové stupne, vývojová reflexológia; delenie detského veku; poruchy motorického a mentálneho vývinu)
7
všeobecná syndromológia porúch psychomotorického vývinu
(infantilná cerebrálna paréza, kraniostenóza, Downov syndróm, hereditárne a metabolické poruchy s postihnutím nervového a svalového systému; genetické aspekty porúch psychomotorického vývinu)
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy porúch psychomotorického vývinu
(princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; zobrazovacie metódy pomocou elektrických veličín - el. potenciály, EMG, neurografia a polyEMG, telemetria, posturografia a stabilografia)
7
klinický obraz a terapia porúch psychomotorického vývinu
7
princípy medikamentóznej terapie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch psychomotorického vývinu
(princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky porúch psychomotorického vývinu; úroveň vývoja motoriky, primitívne reflexy, polohové reakcie, kineziologická analýza globálnych motorických vzorov a pod.)
7
metódy kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
(princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. reflexný systém podľa Vojtu; facilitačná metodika podľa Roodovej; reedukácia hybnosti podľa Faya; metodika Bobathovej u detí; hippoterapia; hydrokineziterapia, nácvik koordinačných schopností a pod.)
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri poruchách psychomotorického vývinu
(princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri poruchách psychomotorického vývinu)
7
princípy, postupy a možnosti využitia protetiky a ortotiky, korekčnej chirurgickej intervencie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
princípy, postupy a možnosti využitia ergoterapie, animoterapie, arteterapie, muzikoterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
princípy, postupy a možnosti využitia špeciálnej pedagogiky pri poruchách psychomotorického vývinu
(abnormálny vývin v oblasti adaptívneho správania; vývinová retardácia reči; abnormálny vývin v sociálnom správaní - napríklad detský autizmus a pod.)
7
integrácia a sociálna rehabilitácia pacientov s poruchami psychomotorického vývinu
7
edukácia pacienta a rodiny
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; vedenie rodičov a spolupráca s rodinou pri reflexnej terapii)
7
metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývinu
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri poruchách psychomotorického vývinu
(vyšetrenie provokovanej pohyblivosti, vyšetrenie reflexov - napríklad asymetrický tonický šijový reflex, reflex koreňa ruky, fenomén očí bábky, sací reflex, orofaciálny reflex, akustikofaciálny reflex, chôdzový automatizmus, tonický úchopový reflex horných končatín, tonický úchopový reflex dolných končatín, Galantov reflex; vyšetrenie posturálnej reaktibility, vyšetrenie polohových reakcií, Vojtovo bočné sklopenie, trakčná skúška, Landauova skúška, skúška Peiper-Isbert, axilárny záves, Collisovej horizontála, Collisovej vertikála; určenie kineziologického vývoja, kvantitatívne a kvalitatívne)
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
7
aplikácia kinezioterapeutických metód pri poruchách psychomotorického vývinu
(výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta)
7
realizácia kinezioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
(aplikácia Vojtovej metódy, Bobathovej a ďalších reflexných metód; hydrokinezioterapie; hippoterapie a pod.)
7
metodické vedenie rodičov pri reflexnej terapii
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
(vyhodnotenie kvality reflexnej terapie, stanovenie výsledku terapie vzhľadom na východiskový stav pacienta)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE