NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496425

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast sa zameriava na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax s pracovným zaradením v ústavných alebo ambulantných pediatrických pracoviskách najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08: 2221008 - Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
(elektronické dokumentovanie starostlivosti)
6
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6

Návrhy na doplnenie EKR
princípy vybraných teórií a modelov ošetrovateľstva aplikovaných na ošetrovateľskú starostlivosť o deti
(napr. Gordonovej konceptuálny model, Hendersonovej konceptuálny model, Oremovej konceptuálny model)
6
princípy, metódy a postupy pediatrického ošetrovateľstva
(charakteristika, manažment pediatrického ošetrovateľstva, úlohy sestry)
6
pediatria a jej odbory
6
princípy hodnotenia psychomotorického vývinu dieťaťa v jednotlivých vekových obdobiach
6
princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti o deti
(napr. pri ochoreniach jednotlivých systémov, s infekčnými chorobami, pri kritických stavoch, s onkologickým ochorením a psychickými poruchami; špecifiká týraného a zneužívaného dieťa; metódy ošetrovateľskej rehabilitácie, bazálnej stimulácie a pod.)
6
ošetrovateľský proces a jeho špecifiká v pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti, dokumentácia ošetrovateľskej starostlivosti
(fázy ošetrovateľského procesu, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry)
6
princípy, metódy a postupy štandardizácie ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
(zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov a postupy auditu)
6
psychologické aspekty ošetrovania detí
(príprava na hospitalizáciu, príjem dieťaťa, psychologický prístup a ovplyvňovanie hrou, edukáciou počas hospitalizácie, herné a tvorivé aktivity pri rekonvalescencii vo vzťahu k postihnutiu alebo ochoreniu založených na schopnostiach a mentálnej úrovni dieťaťa)
6
etické aspekty ošetrovania detí
(práva detského pacienta, informovaný súhlas, etické problémy hospitalizovaného dieťaťa a jeho rodičov)
6
edukačný proces v pediatrickom ošetrovateľstve
(edukačný proces, edukačné diagnózy, špecifiká prístupu k deťom)
6
špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach
(techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií)
6
špecifiká komunikácie s minoritnými skupinami
6
manažment imunizačného programu u detí
(charakteristika, podstata a zabezpečenie)
6
princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
(hodnotenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, program kontinuálneho zvyšovania kvality starostlivosti)
6
farmakoterapia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce pediatrickú starostlivosť
(osobitosti farmakoterapie a liečebnej výživy u detí)
6
právne predpisy
(vzťahujúce sa na oblasť poskytovania ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti)
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
(metodológia ošetrovateľského výskumu v pediatrii zameraná na potreby detí, kvalitu života, škálovanie)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie
(na detských oddeleniach a ambulantnej všeobecnej starostlivosti o deti a dorast)
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6

Návrhy na doplnenie: EKR
odber biologického materiálu u detí
(špecifiká prístupu a odberu)
6
aplikácia skríningových vyšetrovacích metód
(špecifiká, harmonogram v jednotlivých obdobiach života dieťaťa)
6
špeciálna starostlivosť o ústnu dutinu u detí
(špecifiká prístupu a pomôcok)
6
starostlivosť o nasogastrickú /orogastrickú sondu
(špecifiká prístupu k dieťaťu počas starostlivosti)
6
starostlivosť o centrálny venózny katéter
(zásady starostlivosti)
6
starostlivosť o permanentný močový katéter
6
podávanie liekov deťom
(špecifiká prípravy a podávanie liekov)
6
príprava infúznej terapie u detí
6
príprava a podávanie jedla u dojčiat a batoliat
(osobitosti prípravy a podávania jedla)
6
podávanie stravy sondou u detí
6
dychové cvičenia u detí
6
polohovanie
6
monitorovanie bilancie tekutín
(osobitosti zberu tekutín)
6
starostlivosť o rany
6
odsávanie sekrétov
6
endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest, laváž
6
aplikácia oxygenoterapie
(špecifiká podávania O2 u detí)
6
príjem, preloženie a prepustenie dieťaťa
6
fyzikálne vyšetrenie dieťaťa, vrátane hodnotenia psychomotorického vývinu dieťaťa
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
(odber venóznej krvi u detí, zavádzanie permanentného močového katétra, zavádzanie jednorazovej močovej cievky, zavádzanie centrálneho venózneho katétra, podávanie infúznej liečby, umelej výživy, parenterálnej výživy, podávanie transfúzie, diagnostické neinvazívne a invazívne vyšetrenia, obsluha zdravotníckych prístrojov (infúzne a injekčné pumpy, ventilátory, monitory, inkubátory, servo-lôžka, EKG, endoskopické prístroje, inhalačné prístroje..))
6
špecializované ošetrovateľské výkony
(osobitosti vykonávania techník ošetrovateľskej starostlivosti a postupov vyšetrení u detí)
6
edukácia rodičov
(edukácia matky v súvislosti s dojčením a edukácia rodičov v súvislosti s ďalšou výživou a starostlivosťou o novorodenca; edukácia detského pacienta s jej špecifikami)
6
podpora rodičov pri umieraní dieťaťa
(psychologický, empatický prístup)
6
vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o deti
(princípy tvorby, druhov a zložiek štandardov, hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti, audit)
6
aplikovanie metódy ošetrovateľského procesu
(pri jednotlivých diagnózach, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v špecifických podmienkach starostlivosti o deti)
6
ošetrovateľská starostlivosť o dieťa a pri vybraných ochoreniach
(o fyziologického novorodenca, o dieťa s kardiovaskulárnym ochorením, s respiračným ochorením, s ochorením tráviaceho traktu, urogenitálneho systému, kostro-svalového systému, nervového systému, endokrinným ochorením, metabolickými poruchami, vrodenými vývojovými chybami, infekčným, imunoalergickým a hematopoetickým ochorením, poruchami vedomia, úrazom a popáleninou, v perioperačnom období, s bolesťou, v stavoch ohrozujúcich život, o umierajúce dieťa)
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dieťa
(verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov)
6
dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
(hygienický štandard, filter)
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
(hygiena práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti)
6
realizovanie výskumných činnosti
(napr.: potreby detských pacientov, kvalita života s chronickým ochorením, s bolesťou)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE