NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496408

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08: 2264003 - Fyzioterapeut špecialista funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; princípy edukácie a metodického vedenia, prevencia funkčných porúch pohybového systému, obnova, udržanie a podpora zdravého životného štýlu a pohybovej životosprávy, škola chrbta, ergonómia, šport)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému)
7

Návrhy na doplnenie EKR
funkčná anatómia pohybového systému, ontogenéza
7
neurofyziológia a patofyziológia pohybového systému
7
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
(pohybové stereotypy, patomechanizmus chybných stereotypov, zreťazenia;)
7
všeobecná syndromológia porúch pohybového systému, etiológia, patogenéza a reťazenie funkčných porúch
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy ochorení pohybového systému
(princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; posturografia, stabilografia, dynamometria chrbtice)
7
klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov pohybového systému
(klinický obraz a klinické aspekty terapie porúch pohybového systému)
7
princípy akútnej a chronickej bolesti, nocicepcia
7
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach pohybového systému
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
(kineziologický rozbor - komplexné vyšetrenie mäkkých tkanív, reflexné zmeny, trigger points, zreťazenie funkčných porúch, skrížené syndrómy, vývojová kineziológia v súvislosti s terapiou funkčných porúch)
7
metódy kineziotarapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
(princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. mäkké techniky, uvoľňovanie kože, podkožia, fascií a svalov, terapia bolestivých bodov, panvového dna, postizometrická svalová relaxácia, antigravitačná relaxácia, counterstrain, strečing, metabolický ekvivalent, mobilizačné a trakčné techniky, cvičenia podľa Mojžišovej, Brunkovej, Kaltenborna, Mc Kenzieho, spinálne cvičenia, Pilatesové cvičenia, hydrokinezioterapie, Brüggrov koncept a pod.; zásady reflexnej liečby, mobilizácia, manipulácia, techniky svalovej facilitácie a inhibície, ich indikácie a kontraindikácie; princípy facilitačných techník a ich využitie; proprioreceptívny tréning, senzomotorický tréning; nácvik koordinácie, využitie vývojovej kineziológie pri funkčných poruchách; význam správneho dýchania v terapii funkčných porúch pohybového aparátu, dýchacie synkinézy)
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
(špecifické funkčné poruchy chrbtice a periférnych kĺbov - vôľa v kĺbe (joint play), fyziologická a patologická bariéra, fenomén bariéry a predpätia, funkčná porucha; ochorenia s významnou funkčnou a algickou zložkou – nap. bolesti hlavy, chrbta, krížov, kostrče, kĺbov horných končatín a dolných končatín, radikulárne a pseudoradikulárne bolesti, koreňové bolesti na horných končatinách a dolných končatinách, úžinové syndrómy migrény, závrate, vertigo, vertebroviscerálne vzťahy; funkčné poruchy pri iných ochoreniach - napr. traumy, whiplash, degeneratívne a reumatologické ochorenia, pooperačné stavy, osteoporóza, hypermobilný syndróm, skoliózy, gravidita, pôrod, funkčné poruchy pohybovej sústavy)
7
ortotika a protetika pri funkčných a štrukturálnych poruchách
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
(princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
(objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie)
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
7
aplikácia kinezioterapeutických metód
(výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta)
7
realizácia kinezioterapeutického plánu
(pri funkčných poruchách chrbtice s primárnou poruchou - temporomandibulárneho kĺbu, hornej krčnej chrbtice, dolnej krčnej chrbtice, hrudnej chrbtice, driekovej chrbtice, panvového dna a sakroiliakálneho kĺbu a kostrče; pri funkčných poruchách periférnych kĺbov s primárnou poruchou - ramenného kĺbu, lakťa, predlaktia a ruky, bedrového kĺbu, kolena, predkolenia a nohy; pri funkčných viscerovertebrálnych poruchách a pod )
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE