NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496407

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou porúch centrálneho riadenia motoriky spojených s narušením pohyblivosti, citlivosti a funkcie zmyslových alebo vnútorných orgánov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch CNS uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08: 2264004 - Fyzioterapeut špecialista porúch centrálneho nervového systému
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch centrálneho nervového systému)
7

Návrhy na doplnenie EKR
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na neurofyziológiu a patofyziológiu ochorení centrálneho nervového systému
7
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia v neurológii
(riadenie motoriky na úrovni centrálneho nervového systému - kortikálna, subkortikálna, kmeňová a spinálna, úroveň riadenia motoriky; riadenie motoriky na úrovni periférneho nervového systému)
7
všeobecná syndromológia porúch pohybového systému zapríčinených poruchou centrálneho nervového systému
(klinická symptomatológia lézie centrálneho motoneurónu na úrovni mozgu (kortikálna, subkortikálna a kmeňová úroveň) a miechy)
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy ochorení centrálneho nervového systému
(princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; zobrazovacie metódy pomocou elektrických veličín - el. potenciály, EMG, neurografia a polyEMG, telemetria, posturografia a stabilografia)
7
klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov centrálneho nervového systému
(klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných porúch pohybového systému zapríčinených poruchou alebo poranením centrálneho nervového systému)
7
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach centrálneho nervového systému
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch centrálneho nervového systému
(princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky porúch CNS; skórovacie systémy a testovanie; posúdenie deficitov následkom poškodenia nervového systému; hodnotenie dopadu na funkčné schopnosti pacienta)
7
metódy kinezioterapie pri poruchách centrálneho nervového systému
(princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. Bobatov koncept; Vojtov princíp; metodika Brunkow; Kabátova technika; senzomotorická stimulácia a pod.)
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri poruchách centrálneho nervového systému
(pri vaskulárnych poruchách CNS; pri demyelizačných ochoreniach CNS a degeneratívnych ochoreniach extrapyramídového systému; špecifiká kinezioterapie po úrazoch a nádoroch mozgu a po neurochirurgických operáciách; pri ochoreniach a úrazoch miechy; pri vertebrogénnych syndrómoch; pri léziách periférneho i vegetatívného nervového systému; pri neuromuskulárnych ochoreniach)
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri poruchách centrálneho nervového systému
(princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri poruchách CNS)
7
integrácia pacientov s motorickým a zmyslovým postihnutím
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri ochoreniach centrálneho nervového systému
(napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie)
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach centrálneho nervového systému
7
aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach centrálneho nervového systému
(výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta)
7
realizácia kinezioterapeutického plánu pri ochoreniach centrálneho nervového systému
(pri vertebrogénnych poruchách vrátane neurochirurgického zákroku; demyelizačných ochoreniach CNS - klasifikácia rozsahu obmedzenia podľa Kurtzkého; pri léziách miechy - štandardná neurologická klasifikácia miechových poranení - Ashworthova škála hodnotenia stupňa spasticity, určenie funkčnej schopnosti a mobility v závislosti od výšky lézie, meranie funkčnej sebestačnosti; pri cerebrálnych léziách - určenie štádia motorickej obnovy u cerebrovaskulárnych ochoreniach, kraniocerebrálnych traumách a nádorových ochoreniach mozgu, meranie funkčnej sebestačnosti; pri periférnych parézach - funkčné diagnostické testy zamerané na jednotlivé periférne nervy, funkčný ergotesting, stereognózia; pri svalových ochoreniach - test pre dystrofiu musculárnu, hodnotenie stavu výkonnosti; pri degeneratívnych ochoreniach - funkčné vyhodnotenie Parkinsonovej choroby, meranie funkčnej sebestačnosti a pod. )
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE