NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyziater a balneológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496391

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 4 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212015 - Fyziater a balneológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(s dôrazom na patológiu lokomočného systému dospelých po úrazoch a pri degeneratívnych zmenách v rehabilitácii a pri fyzikálnej terapii; patológia nervového systému; patológia respiračného systému; patológia kardiovaskulárneho systému)
7
klinické disciplíny
(napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, neurológii, všeobecnej chirurgii, ortopédii, traumatológii, urológii, reumatológii, pediatrii, geriatrii a pod.)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti pri jednotlivých chorobách)
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami)
7
epidemiológia chorôb
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(zásady edukácie pacientov v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
(zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG)
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
princípy a postupy fyziatrie
7
princípy a postupy balneológie
7
princípy a postupy liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia funkčných a štrukturálnych zmien orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení
(princípy diagnostiky vrodených a získaných ochorení, poúrazových stavov metódami ako napr.: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, funkčné vyšetrenie, kineziologický rozbor pohybu - goniometria, SFTR, svalový test, vyšetrenie skrátených, oslabených svalov, antropometria, somatometria a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
(princípy stavby rehabilitačného plánu, princípy jednotlivých špeciálnych rehabilitačných metodík - mobilizácia, mäkké techniky, manipulačná terapia, injekčnáj terapia – intramuskulárne a intravenózne injekcie, periartikulárne obstreky; laseroterapia a jej modifikácie; elektroterapia; balneoterapia)
7
vedecký výskum v odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod. )
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
(napr.: funkčné vyšetrenie, vyhodnotenie záznamu elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie záťažového elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie röntgenologickej snímky, vyhodnotenie CT a MR; kineziologický rozbor pohybu - SFTR test, svalový test, testovanie skrátených svalov, testovanie oslabených svalov, somatometria, spirometria, funkčné testy ruky, testy samostatnosti, testy sebestačnosti, testy pri špeciálnych klinických jednotkách, testy pre sociálnu rehabilitáciu, testy pre výchovnú rehabilitáciu a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
(sledovanie pacientov napr.: s hypertenziou, metabolickými poruchami a poruchami výživy, s ICHS, arytmiami, ochoreniami tráviaceho systému a pod.)
7
indikácia, aplikácia, interpretácia terapeutických metód a postupov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
(napr.: injekčné terapie – intramuskulárne, intravenózne injekcie, periartikulárne obstreky; stavba individuálneho rehabilitačného programu; indikácia špeciálnej metodiky liečebnej telesnej výchovy, indikácia balneologických metodík, indikácia metodiky fyzikálnej terapie, laseroterapia, repetitívna mobilizácia, postizometrická relaxácia, nárazová manipulácia chrbtice, nárazová manipulácia periférnych kĺbov a pod.)
7
manažovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie pacientov v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
7
revízna a posudková činnosť vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE