NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Foniater


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496390

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Foniater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá poruchami hlasu, reči a sluchu. Predmetom foniatrie je fyziológia a patofyziológia interpersonálnej rečovej komunikácie a rehabilitácia jej porúch v úzkej spolupráci s viacerými medicínskymi odbormi a paramedicínskymi odbormi, najmä s klinickou logopédiou a klinickou psychológiou.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore foniatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra


Klasifikácie
ISCO-08: 2266 - Špecialisti v oblasti foniatrie a klinickej logopédie
SK ISCO-08: 2266002 - Foniater
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Logopéd

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(s dôrazom na sluchový, hlasový a rečový orgán, ich centrálnu reguláciu)
7
klinické disciplíny
(napr.: neurológia, pediatria, chirurgia, ORL, endokrinológia, ortodoncia, protetika a pod.)
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie vo foniatrii s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov vo foniatrii)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami sluchového, hlasového a rečového orgánu)
7
epidemiológia chorôb
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(zásady edukácie pacientov s vnútornými chorobami v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
(zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG)
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení sluchového, hlasového a rečového orgánu
(sluch a jeho poruchy - základy akustiky, patofyziológia sluchu, vzťah sluchu a reči vo vývoji jedinca, jednotlivé typy porúch sluchu a poruchy reči podmienené poruchami sluchu; hlas, tvorba hlasu a poruchy hlasu - fyziologický fonačný mechanizmus a jeho odchýlky pri chorobách hlasového orgánu: zápaloch, nádoroch, traumách a poruchách inervácie hrtana, mutácii hlasu, chorobách žliaz s vnútornou sekréciou, dysfóniách z premáhania hlasového orgánu a psychogénnych dysfóniách, spôsoby rehabilitácie hlasu pacientov po laryngektómii; poruchy hltania - základné spôsoby diagnostiky porúch a rehabilitácie hltacieho aktu; poruchy reči - vývoj reči, koordinácia centrálneho nervového systému potrebných pre vývoj reči, základy fonetiky, poruchy vývoja reči-osobitne oneskorený vývoj reči, dyslálie, poruchy nosovej rezonancie, symptomatické poruchy reči pri chorobách centrálneho a periférneho nervového systému – najmä poruchy symbolických funkcií s osobitným zreteľom na afázie, dysfázie a dysartrie, poruchy plynulosti reči - balbuties, tumultus)
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore foniatria
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore foniatria
(princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení metódami ako napr.: audiometrické vyšetrenie, slovná audiometria, nadprahové testy, tympanometria, evokované otoakustické emisie, BERA vyšetrenie a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore foniatria
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore foniatria
(audioprotetika - indikácie audioprotézy podľa poruchy sluchu; typy naslúchadiel, stavba a zloženie naslúchadla, druhy zosilnenia signálu, typy kompresie, nastavenie naslúchadla, pravidlá NAL-1, POGO, a iné, počítačové nastavenie; druhy ušných koncoviek, druhy ventov, výmeny a druhy batérií, najčastejšie komplikácie používania naslúchadla a ich riešenie; ovplyvnenie ušného šelestu naslúchadlom, tinitus masker, princíp „retraining“ terapie tinitu, indikácia, výberové kritériá, princíp metódy a rehabilitácia po kochleovej implantácii; metodika rehabilitácie porúch sluchu, hlasu a reči a stavov po chirurgických výkonoch na hlasovom orgáne a rečovom orgáne; rehabilitácia hltania)
7
vedecký výskum v odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore foniatria)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód vo foniatrii
(vyšetrenie porúch hlasu – laryngostroboskopia, videolaryngostroboskopia, hodnotenie parametrov akustickej analýzy hlasu, komplexné vyšetrenie hlasu u hlasových profesionálov a adeptov hlasových profesií; vyšetrenie reči - vyšetrenie artikulácie, hodnotenie fonologickej úrovne, gramatickej úrovne, syntaktickej úrovne a semantickej úrovne, vyšetrenie vyjadrovacích schopností, aktívnej slovnej zásoby a pasívnej slovnej zásoby, posúdenie schopností porozumenia reči u detí, základné hodnotenie vývinu dieťaťa v oblasti motoriky, intelektu a vizuálnej percepcie, orientačné vyšetrenie hrubej motoriky a jemnej motoriky s dôrazom na motoriku artikulačných orgánov, vyhodnotenie stupňa poruchy plynulosti reči; vyšetrenie sluchu a audioprotetika - orientačné vyšetrenie sluchu u detí, vyhodnotenie audiometrických vyšetrení vrátane audiologických prahových a nadprahových testov, vyhodnotenie rečovej (slovnej) audiometrie, vyhodnotenie tympanometrie, vyhodnotenie vyšetrenia pomocou otoakustických emisií, vyhodnotenie vyšetrení BERA, elektrokochleografie a SSEP, vyšetrenie kandidáta na kochleovú implantáciu a pod. )
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo foniatrii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov vo foniatrii
(napr.: liečba porúch hlasu - reedukácia hlasu u funkčných porúch hlasu, fonochirurgia u benígnych lézií hrtana; zostavenie edukačného plánu a rehabilitačného plánu pri poruchách reči; liečba porúch sluchu - zhotovenie odtlačkov na výrobu individuálnych ušných tvárnic a zvukovodových naslúchadiel, výber naslúchadla, nastavenie vstupnej hlasitosti, zaistenie následnej starostlivosti, stanovenie efektu naslúchadla pomocou vyšetrenia sluchu vo voľnom poli, test jednoslabičných slov; rehabilitácia porúch sluchu, hlasu a reči a stavov po chirurgických výkonoch na hlasovom orgáne a rečovom orgáne; rehabilitácia hltania; fonochirurgické výkony a pod. )
7
manažovanie starostlivosti o pacientov vo foniatrii
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo foniatrii
7
revízna a posudková činnosť vo foniatrii
7
edukácia pacienta vo foniatrii
(edukácia pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod. )
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE