NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyzioterapeut bez špecializácie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496378

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyzioterapeut bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostikou lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu kinezioterapeutických metód, techník a postupov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Fyzioterapiu vykonáva v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej oblasti, v rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Právne predpisy:
  • Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 2 040 hodín.


Klasifikácie
ISCO-08: 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08: 2264001 - Fyzioterapeut bez špecializácie
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
fyzická zdatnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
prezentovanie Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na lokomočný aparát)
6
klinické disciplíny
(základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach v klinických disciplínach ako napr.: vnútorné lekárstvo, neurológia, všeobecná a úrazová chirurgia, ortopédia a protetika, geriatria, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo a pod.)
6
preventívna medicína
(základy princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene)
6
psychológia
(špecifiká psychologického prístupu k pacientom s ohľadom na jednotlivé vekové skupiny, sociálne aspekty a pod.)
6
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
6
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
zdravotnícka etika
6
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
6

Návrhy na doplnenie EKR
kineziológia a patokineziológia
6
funkčná diagnostiká lokomočného systému
(metódy a postupy funkčnej diagnostiky lokomočného systému)
6
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov vo fyzioterapii
6
kinezioterapia
(princípy, metódy a postupy kinezioterapie v jednotlivých klinických odboroch)
6
fyzikálna terapia
(fyzikálna podstata fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkov a dejov prebiehajúcich v organizme)
6
farmakológia
(základné poznatky z farmakológie)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
(využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
6
edukácia pacienta
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia funkčnej diagnostiky lokomočného systému
(aplikácia rozsiahleho systému jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému)
6
opis, analýza a vyhodnotenie kineziologických rozborov
6
zostavenie kineziologických a fyzioterapeutických programov
(zostavenie individuálneho kineziologického a komplexného fyzioterapeutického programu na základe vyhodnotenia kineziologických rozborov, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta; vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu)
6
aplikácia kinezioterapeutických metód
(výber a aplikácia kinezioterapeutických metód, techník a postupov podľa stavu a charakteru ochorenia, postihnutia a handicapu v jednotlivých vekových obdobiach )
6
aplikácia elektroterapeutických a balneologických procedúr
6
aplikácia jednotlivých druhov a techník masáží
6
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE