NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496375

Garancia
Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo

Alternatívne názvy
Kunsthistorik

Charakteristika
Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry skúma umenovedné súvislosti medzi dielami vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry navzájom, medzi dielom a spoločnosťou, medzi dielom a okolnosťami, resp. obdobím ich vzniku i dielom a jeho autorom. Katalogizuje umelecké diela a ich autorov, datuje umelecké diela. Určuje techniku realizácie alebo interpretácie diela, štýl a umeleckospoločenské zaradenie v kontexte doby. Vytvára pojmy vo výtvarnom umení, dizajne alebo architektúre a interpretuje ich. Mapuje aktuálny stav v príslušnom druhu umenia.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Spracováva návrhy a odporúčania pri výbere výtvarných diel (v zbierkach, depozitoch, atď.) určených na reštaurovanie, konzerváciu alebo špecifickú ochranu. Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry môže byť kurátorom prezentácií (výstav, prehliadok, súťaží atď.) príslušného vizuálneho umenia, manažérom prezentácií alebo inštitúcií organizujúcich uvedené prezentácie, rovnako ako odborným garantom alebo supervízorom prezentácií príslušného vizuálneho umenia. V prípade, že si doplní vzdelanie a získa kvalifikáciu znalca, môže vykonávať znalecké obhliadky a posudky príslušných diel vizuálneho umenia.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08: 2633003 - Historik, teoretik a kritik umenia
SK NACE Rev.2: Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
samostatnosť Vysoká
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
dejiny umenia
(veda o umení (dejiny, teória, kritika) v rámci príslušnej špecializácie, teória a dejiny umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva)
7
história výtvarného umenia
(prehľad o súvislostiach a faktoch dejinného vývoja jednotlivých odvetví výtvarného umenia a ich špecifických charakteristík)
7
estetika
7
história
(história - všeobecné dejiny, všeobecný historický prehľad)
7
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
(metódy a možnosti organizovania vzťahov s verejnosťou, printovej a mediálnej komunikácie, manažment prezentácie diel vizuálneho umenia)
7
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
7
autorskoprávna ochrana výtvarného diela
7

Návrhy na doplnenie EKR
techniky a technológie realizácie vizuálneho umeleckého diela v príslušnom odbore a štýle umenia
7
postupy cenotvorby a oceňovania umeleckých diel
7
odborná umelecko-historická terminológia
(znalosť správneho výkladu a korektnej interpretácie jednotlivých pojmov príslušného umeleckého druhu v jeho historických súvislostiach)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7

Návrhy na doplnenie: EKR
poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckých diel
(napr. pri posudzovaní pravosti umeleckých predmetov a diel pri ich kúpe alebo predaji)
7
skúmanie a posudzovanie umenovedných súvislostí medzi umeleckými dielami navzájom a ich spoločenským, resp. historickým kontextom
7
katalogizácia umeleckých diel a ich autorov
7
datovanie vzniku umeleckých diel
7
identifikácia techniky realizácie alebo interpretácie diela, príslušného štýlu a umeleckospoločenského zaradenia
7
analýza a interpretácia umeleckých diel
(aplikácia dejín a teórie umenia vo výskume a riešení úloh spojených s analýzou umeleckého diela, analýza umeleckej tvorby na formulovanie kritickej výpovede o umeleckom diele – najmä v umeleckej kritike, sledovanie aktuálneho vývoja v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry)
7
zoraďovanie historických faktov, ich štruktúrovanie a začleňovanie do vzájomných súvislostí, príčinných a následných vzťahov, triedenie, rozlišovanie a klasifikovanie poznatkov a ich aplikácia
(v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry)
7
informovanie o výtvarných dielach na trhu s umením a ich prezentovanie zákazníkom v procese marketingu a predaja
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci vizuálneho umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE