NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Letecký lekár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496370

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Letecký lekár vykonáva certfikované pracovné činnosti a zaoberá sa pôsobením špecifických profesionálnych faktorov, fyzikálnych faktorov, medicínskych faktorov a psychologických faktorov na organizmus leteckého personálu, výberom vhodných jednotlivcov na vykonávanie leteckej činnosti, preventívno–liečebným zabezpečením zdravotnej starostlivosti, ako aj posudkovým hodnotením zdravotnej spôsobilosti letovej posádky.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 6 mesiacov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov min. 60 hodín pre I. triedu a min. 120 hodín pre II. triedu, podľa Minimálneho štandardu pre certifikačný študijný program v cerifkovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, v znení neskorších predpisov.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212069 - Letecký lekár
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
klinické disciplíny
(oftalmológia, ORL, kardiológia a všeobecné lekárstvo, neurológia, tropická medicína, psychiatria, psychológia, zubné lekárstvo)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva, štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
letecká medicína
(história leteckého lekárstva, špecifiká civilnej leteckej medicíny, vojenské letecké lekárstvo)
7
kozmická medicína
(radiácia, kozmické lode)
7
atmosféra a vesmír
(atmosféra, vesmír, zákony o plynoch a ich fyziologický význam)
7
fyzikálna podstata letu
(pohon lietadla, prístroje na palube lietadla, konvenčné prístroje - “sklenený kokpit“, profesionálne dopravné lietanie, vojenské lietanie, riadenie letovej prevádzky, rekreačné lietanie, letecké simulátory a lietadlá)
7
letecká fyziológia
(atmosféra - fyziologické limity pre organizmus človeka počas letu, rozdelenie atmosféry, fyzikálne zákony o plynoch - ich fyziologický význam, fyziologické účinky dekompresie, respirácia - výmena plynov v krvi, saturačná krivka kyslíka, hypoxia - príznaky a symptómy hypoxie, priemerný čas funkčného vedomia, hyperventilácia - príznaky a symptómy, barotrauma, dekompresná choroba; zrýchlenie - orientácia vektora – g, účinky a hranice G – záťaže, metódy zvýšenia Gz-tolerancie, pozitívne zrýchlenie a negatívne zrýchlenie, zrýchlenie a vestibulárny systém; zraková dezorientácia - náklony lietadla v oblakoch, svetlá na zemi a hviezdy – omyly, zraková autokinéza; vestibulárna dezorientácia - anatómia vnútorného ucha, funkcia semicirkulárnych kanálikov, funkcia otolitových orgánov, okulogyrálne a corioliovské ilúzie, ilúzie náklonu lietadla; ilúzie v simulátore - ilúzia dopredného zrýchlenia v polohe lietadla na stúpanie, ilúzia brzdenia v polohe lietadla na klesanie, „morská“ choroba - príčiny a liečba; hluk a vibrácie - preventívne opatrenia)
7
letecké nehody
(podmienky úniku z lietadla a podmienky prežitia, poranenia, štatistika leteckých nehôd - všeobecné letectvo, športové letectvo, obchodné letectvo, vojenské letectvo, letecké súdne lekárstvo, vyšetrenie po smrti, identifikácia zomretých, únik z lietadla - požiar lietadla, pád lietadla do vody, zoskok padákom, katapultovanie)
7
letecká preprava pacientov
(organizácia a logistika, nepohybliví cestujúci, sanitné lietadlo, pacienti s postihnutím respirácie, pacienti s kardiovaskulárnym postihnutím, psychiatrické urgentné stavy a pod.)
7
pracovné prostredie pilota
(pretlakové kabíny, letúny, vrtuľníky, jednopilotné posádky a viacpilotné posádky)
7
ľudský faktor v letectve
(dlhotrvajúce lety - obmedzenia času letu, poruchy spánku, zložená posádka a rozšírená posádka, časové zmeny a časové geografické pásma, ľudské spracovávanie informácií a návrhy systémov - systém riadenia, primárny letový displej, datalink, lietanie pri aktívnom riadení; adaptácia na sklenený kokpit; spolupráca vo viacčlennej posádke, optimalizácia činnosti posádky, výcvik zameraný na let po trati a podobne; výcvik na simulátore; ergonomika; posádka ako sociálna skupina – lietanie s rovnakou typovou kvalifikáciou, lietanie so všeobecnou typovou kvalifikáciou, ľudský faktor pri leteckých nehodách - analýza a z toho vyplývajúce dôsledky pre leteckú spoločnosť, požiadavky podľa jednotných leteckých predpisov)
7
hygiena v podmienkach letectva
(lietanie a prenášanie chorôb, dezinfekcia v letectve, hygiena na palube lietadla, zásobovanie potravinami, výživa posádky a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v leteckom lekárstve
7
vedecký výskum v príslušnom certifikačnom odbore
(vedecký výskum v leteckom lekárstve)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
určenie pracovnej diagnózy v leteckom lekárstve
7
zostavenie diagnostického plánu v leteckom lekárstve
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v leteckom lekárstve
(základné interné vyšetrenie a chirurgické vyšetrenie žiadateľa o priznanie 2. triedy alebo 1. triedy zdravotnej spôsobilosti; vyhodnotenie základného laboratórneho vyšetrenia; zhodnotenie EKG a záťažového EKG; základné očné letecko-lekárske vyšetrenie; základné ORL letecko-lekárske vyšetrenie; audiometrické vyšetrenie; základné letecko-lekárske neurologické vyšetrenie; kožné vyšetrenie; ortopedické vyšetrenie a psychologické vyšetrenie)
7
vypracovanie diagnostického a posudkového záveru, vrátane návrhu obmedzenia zdravotnej spôsobilosti
7
vyplnenie európskeho medzinárodného letecko-lekárskeho formulára EASA o vyšetrení príslušníka leteckého personálu v slovenskom a anglickom jazyku
7
manažovanie zdravotnej starostlivosti leteckého personálu
7
konzultačná činnosť v leteckom lekárstve
7
revízna a posudková činnosť v leteckom lekárstve
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE