NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vodič taxislužby


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Taxikár

Charakteristika
Vodič taxislužby poskytuje dopravné služby, a to predovšetkým prepravu jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich vozidlami taxislužby do cieľového miesta. Dopravné služby je povinný poskytovať podľa prepravného poriadku prevádzkovateľa taxislužby, ktorý je držiteľom koncesie vydanej podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Vodič taxislužby prepravuje cestujúcich podľa pokynov dispečingu z vopred dohodnutého miesta a cestujúcich, ktorí prejavia záujem o prepravu na stanovišti taxislužby. Každý vodič musí byť držiteľom preukazu vodiča taxislužby, ktorým preukazuje aj odbornú spôsobilosť.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Musí byť v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi taxislužby po ustanovený týždenný pracovný čas alebo prevádzkovať taxislužbu ako samostatne zárobkovo činná osoba. Vykonáva prácu vodiča taxislužby pre prevádzkovateľa v meste podľa vydanej koncesie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz vodiča vozidla taxislužby podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (§ 28)
    Špecifikácia:
    § 28 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov ustanovuje, že preukaz vodiča vozidla taxislužby možno vydať tomu, kto a) je najmenej tri roky držiteľom vodičského oprávnenia skupiny alebo podskupiny oprávňujúcej viesť vozidlo taxislužby, b) má najmenej 21 rokov, c) je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, d) je bezúhonný.

  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 8322 - Vodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov
SK ISCO-08: 8322003 - Vodič taxislužby
SK NACE Rev.2: Pozemná doprava a doprava potrubím
Ostatné osobné služby
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Vodič

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
3
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
(Na účely komunikácie s dispečingom taxislužby.)
3
zásady poskytovania prvej pomoci
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3

Návrhy na doplnenie EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
(Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov - predovšetkým práva a povinnosti vodiča vozidla taxislužby, požiadavky na vozidlo taxislužby a požiadavky na doklady vodiča vozidla taxislužby podľa tohto zákona.)
3
prepravný poriadok prevádzkovateľa taxislužby
(Podmienky poskytovania dopravných služieb podľa prepravného poriadku, ktorý zahŕňa napr. spôsob objednávania vozidiel taxislužby, pravidlá platenia cestovného a vydávania potvrdeniek o zaplatení v taxislužbe a pod.)
3
dokumenty týkajúce sa vozidla a cestujúcich v taxislužbe
(Osvedčenie o technickom stave vozidla, osvedčenie o technickej kontrole, osvedčenie o emisnej kontrole, koncesia prevádzkovateľa taxislužby, doklad o povinne zmluvnom poistení vozidla, osvedčenie o kalibrácii taxametra, vodičský preukaz, občiansky preukaz, preukaz vodiča taxislužby, osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti, osvedčenie o psychologickej spôsobilosti a pod.)
3
podmienky prepravy osôb a batožiny
(Práva a povinnosti cestujúcich, požiadavky na cestovnú batožinu.)
3
princípy fungovania a používania taxametra vozidla taxislužby
3
spôsoby vedenia a údržby osobných motorových vozidiel
(Vozidlo s max. 9 miestami na sedenie vrátane vodiča alebo dodávkový automobil s celkovou hmotnosťou do 3,5 t.)
3
zásady bezpečnej prevádzky osobného motorového vozidla
3
poznanie cestnej siete, ulíc v mieste pôsobenia a historických pamätihodností
(Poznanie cestnej infraštruktúry, historických pamiatok, škôl, zdravotníckych zariadení, úradov a pod. v mieste oprávnenia používania vozidla taxislužby.)
3
postupy na predchádzanie a elimináciu páchania kriminality a pašovania ilegálnych prisťahovalcov
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
riadenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnej dobe vodiča
3

Návrhy na doplnenie: EKR
nakladanie a upevňovanie cestovnej batožiny vo vozidle taxislužby a jej vykladanie
3
obsluha taxametra vozidla taxislužby
3
používanie virtuálnej registračnej pokladnice, vydávanie dokladov o zaplatení cestovného
3
komunikácia s dispečingom taxislužby a preprava cestujúcich podľa jeho pokynov
3
poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým cestujúcim pri nástupe a výstupe z vozidla taxislužby
3
poskytovanie prvej pomoci
(V prípade potreby poskytovanie prvej pomoci cestujúcim.)
3
kontrola prevádzkyschopnosti vozidiel pred začatím jazdy
3
údržba osobných motorových vozidiel
(Prevádzka a bežná údržba vozidla taxislužby.)
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke osobných motorových vozidiel
(Vedenie agendy písomných náležitostí dokladujúcich jazdy absolvované vozidlom taxislužby.)
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE