NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496358

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá, laboratórnymi analýzami na bunkovej, biochemickej a DNA úrovni za účelom stanovenia typu genetických zmien.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 3)

  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej genetike, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08: 3212006 - Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej genetike
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Laboratórny diagnostik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vedenie ľudí Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike)
7

Návrhy na doplnenie EKR
predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
(princípy a metódy odberu a spracovania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr.: zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.)
7
všeobecná genetika
(organizácia ľudského genómu a jeho porúch, napr.: typy DNA sekvencií a ich zastúpenie, polymorfizmus ľudskej DNA, konštitučné a získané chromozómové aberácie, typy mutácií, molekulové aspekty genetických ochorení, molekulové základy kancerogenézy a pod.)
7
klinická genetika
(princípy poskytovania konzultačnej činnosti o vhodnom použití laboratórnych testov v lekárskej genetike, napr.: postnatálna, prenatálna diagnostika, onkocytogenetika, molekulová genetika, individuálna a familiárna genetická prognóza a pod.)
7
laboratórne a diagnostické postupy v klinickej genetike
(princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na vyšetrenie a dôkaz porúch ľudského genómu a ochorení s tým spojených, napr.: klasická cytogenetika, molekulová cytogenetika, metódy molekulovej genetiky a pod.)
7
postanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
(princípy interpretácie laboratórneho výsledku, napr.: písomná správa z laboratórnej analýzy s prihliadnutím na rozsah realizovaných testov, prípadné odporúčania doplňujúcich techník k potvrdeniu alebo vylúčeniu genetickej choroby alebo jej prenášaniu a pod.)
7
princípy správnej laboratórnej praxe
(napr.: kontrola kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.)
7
zdravotnícka štatistika, bioštatistika
(metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gausove rozdelenie, relatívne riziko a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia predanalytických postupov laboratórnych a diagnostických metód v klinickej genetike
(napr.: spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie, centrifugácia vzoriek, separácia buniek, správne uskladňovanie biologického materiálu a pod.)
7
aplikácia metód klasickej cytogenetiky
(krátkodobá a dlhodobá kultivácia biologického materiálu, vyhotovenie a analýza cytogenetického preparátu po konvenčnom a diferenciačnom farbení, skonštruovanie karyotypu a pod. )
7
aplikácia metód molekulovej cytogenetiky
(hybridizácia fluoresnečne značených DNA sond, detekcia numerickej i štruktúrnej chromozómovej aberácie, mozaicizmu, mikrodelécie, FISH metódou a k nej nadstavbovou metódou a pod.)
7
aplikácia metód molekulovej genetiky
(izolácia nukleových kyselín z rôznych typov biologických materiálov, mutačný skríning PCR, RealTimePCR metódami, sekvenčné analýzy génu a pod. )
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej genetike
(konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia diagnostiky v súlade s vykonanými vyšetreniami a pod.)
7
edukácia zdravotníckych pracovníkov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE