NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom pri hemodialýze, peritoneálnej dialýze a iných eliminačných metódach.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zaoberá sa v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti prípravou na kvalifikovanú individuálnu a tímovú prácu pri náročných diagnostických a liečebných výkonoch.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08: 2221005 - Sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s dialyzovaným pacientom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií)
6
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6

Návrhy na doplnenie EKR
anatómia a fyziológia, nefrológia, vnútorné lekárstvo
6
farmakoterapia a liečebná výživa
6
verejné zdravotníctvo, hygiena a epidemiológia
6
anestéziológia a intenzívna medicína
6
liečebná rehabilitácia a kinestetika
6
filozofia, psychológia, sociológia a pedagogika
6
etické a profesionálne normy
(etický kódex sestry, práva pacientov)
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na starostlivosť o dialyzovaných pacientov
6
ošetrovateľské stratégie, postupy a techniky týkajúce sa dialyzovaných pacientov
6
eliminačné metódy
(plazmaferéza, hemoperfúzia, hemodiafiltrácia, kontinuálna venózna hemofiltrácia)
6
ošetrovateľský manažment, kvalita poskytovanej starostlivosti o dialyzovaných pacientov a jej hodnotenie
(činnosti sestry - manažérky, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality)
6
ošetrovateľský proces
(špecifiká ošetrovateľského procesu u dialyzovaných pacientov, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry)
6
edukačný proces u dialyzovaných pacientov
(fázy edukačného procesu, edukačný program, edukačné diagnózy)
6
štandardy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov
(zložky štandardu, tvorba štandardov, audit)
6
vedecký výskum v odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6

Návrhy na doplnenie: EKR
hemodialýza (HD) - ošetrovateľské výkony súvisiace s diagnostickými a liečebnými výkonmi, ktoré sestra vykonáva v spolupráci s lekárom
(kontrola HD prístroja pred napojením (samo testovanie prístroja), príprava dialyzačných roztokov podľa ordinácie lekára a zabezpečenie správneho namiešania/pomeru roztokov s vodou z úpravovne vody, príprava HD prístroja na liečebný výkon, príprava pacienta pred hemodialýzou, programovanie hemodialyzačnej liečby, zabezpečenie arteriovenóznej fistuly, príprava centrálneho venózneho katétra pred napojením, pripojenie pacienta na hemodialyzačný prístroj, kontrola parametrov na hemodialyzačnom prístroji počas liečby)
6
riešenie komplikácií počas hemodialýzy v spolupráci s lekárom
(zníženie krvného tlaku, zvýšenie krvného tlaku, zvracania, svalové kŕče, prepichnutie cievy, zaniknutie cievneho prístupu, resuscitácia)
6
ošetrovateľské výkony, ktoré sestra vykonáva v spolupráci s lekárom
(riešenie alarmových situácií na hemodialyzačnom prístroji počas liečby, riešenie technických problémov (porucha prístroja a výmeny za iný, výmena dialyzátora počas liečby, výmena dialyzačného setu počas liečby), odpojenie pacienta od hemodialyzačného prístroja, vybratie ihiel a kompresia miest vpichov, ošetrenie miesta vpichov po ukončení liečby, ošetrenie centrálneho venózneho katétra po ukončení liečby, odstránenie (likvidácia) použitej jednorazovej súpravy setov a dialyzátora z hemodialyzačného prístroja, mechanická vonkajšia dezinfekcia hemodialyzačného prístroja po každej liečbe, naprogramovanie vnútornej dezinfekcie hemodialyzačného prístroja po každej liečbe, očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu B, aplikácia Erytropoetínu, aplikovanie infúznej liečby cez hemodialyzačný prístroj, podávanie transfúzie krvi cez hemodialyzačný prístroj, vykonávanie odberov na zistenie kvality prevedenia HD-KT/V (adekvátnosť liečby), edukácia pacienta v starostlivosti o cievny prístup, o diétnom režime a rovnováhe príjmu a výdaja tekutín)
6
peritoneálna dialýza (PD)- starostlivosť o pacienta v „break in perióde“ (po zavedení katétra) v spolupráci s lekárom
(príprava vakov na ohrievanie a ich správne ohrievanie, realizácia kontinuálnej ambulantnej peritoneálnej dialýzy (CAPD) výmeny, starostlivosť o PD katéter, klasifikácia vyústenia katétra (exit site) podľa guidelines, výmena koncovky katétra, intraperitoneálna aplikácia liekov do vaku, odber vzorky dialyzátu počas PD výmeny a po výmene, programovanie automatizovanej peritoneálnej dialýzy (APD) )
6
peritoneálna dialýza - realizovanie automatizovanej peritoneálnej dialýzy v spolupráci s lekárom
(realizovanie PET (peritoneálny eklibračný test), odber vzoriek na stanovenie celkového týždenného clearence kreatinínu a indexu KT/V, realizovanie domácej návštevnej služby, edukácia pacienta v realizácii CAPD, edukácia pacienta v realizácii automatizovanej peritoneálnej dialýzy)
6
peritoneálna dialýza - riešenie komplikácií v spolupráci s lekárom
(peritonitída, infekcia vyústenia katétra (exit site), infekcia tunelu, tvorba fibrínových vlákien, hyperhydratácia, dehydratácia)
6
peritoneálna dialýza - riešenie technických problémov v spolupráci s lekárom
(obštrukcia katétra, porucha prístroja, riešenie alarmových situácií na prístroji, realizovanie steru z miesta vyústenia katétra, zabezpečenie objednávok a dodávok peritoneálnej dialýzy materiálu pacientovi domov, aplikácia erytropoetínu, očkovanie proti vírusovej hepatitíde B)
6
činnosti sestry na nefrologickej ambulancii
(edukácia pacienta o liečebných možnostiach pri zlyhaní obličiek, starostlivosť o transplantovaného pacienta, funkčné vyšetrenie obličiek)
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
(vedenie dokumentácie v špeciálnych podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti o dialyzovaných pacientov)
6
vytváranie ošetrovateľských štandardov
(so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť o dialyzovaných pacientov)
6
aplikácia špecializovaných ošetrovateľských stratégií
(výkony a techniky ošetrovateľskej starostlivosti o cievne prístupy)
6
realizácia osobitostí mimotelového obehu
(ako napr. úprava vody a dialyzačných roztokov)
6
príprava pacienta k transplantácii
6
fyzikálne vyšetrenie dialyzovaných pacientov
6
resuscitácia
(aplikácia postupov a techník KPR)
6
aplikácia diagnostických a terapeutických postupov na dialyzačnom pracovisku, vrátane riešenia komplikácií dialýzy
6
práca s monitorovacím systémom a počítačmi
(sledovanie vitálnych funkcií pacienta)
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dialyzovaného pacienta
(verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov)
6
dodržiavanie hygienických predpisov v dialyzačných zdravotníckych zariadeniach
6
realizovanie výskumných činnosti v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
(potreby pacientov, prežívanie a správanie počas liečby, kvalita života)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE