NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Posudkový lekár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496352

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Posudkový lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a na základe komplexného poznania zdravotného stavu a poznatkov o pracovných schopnostiach a možnostiach, skúma a hodnotí schopnosť zdravej a chorej osoby vykonávať zárobkovú činnosť. Zaoberá sa posudzovaním osôb pri ich dočasnej pracovnej neschopnosti a dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave, posudzuje poškodenie zdravia v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania a z hľadiska znevýhodnenia zdravotne postihnutej osoby oproti zdravej osobe, posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav na účely súdneho konania.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2211 - Všeobecní lekári
SK ISCO-08: 2211004 - Posudkový lekár
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Všeobecný lekár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy v odboroch vnútorného lekárstva, neurológii, pediatrických, chirurgických odboroch, gynekológii a pod.)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(právne predpisy zamerané na oblasť sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia a zdravotníctva napr. zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriadení rezortných, odvetvových, podnikateľských a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
(systém financovania sociálnej sféry a zdravotníctva)
7
zdravotnícka štatistika
(štatistické metódy viažuce sa k lekárskej posudkovej činnosti)
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; empatia; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícka etika
(psychosociálne a etické aspekty v posudkovom lekárstve)
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo)
7

Návrhy na doplnenie EKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov posudzovaných v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo
7
diagnostické a terapeutické metódy
(princípy štandardných diagnostických a terapeutických postupov)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v posudkovom lekárstve
7
metodika lekárskej posudkovej činnosti
(princípy, postupy a metódy v posudkovom lekárstve napr. posudzovanie zdravotného stavu a určovanie percenta miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana; posudzovania dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu nezaopatreného dieťaťa, chorôb a stavu nezaopatreného dieťaťa, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť; rozboru jednotlivých ochorení z medicínskeho a posudkového hľadiska pri posudzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti a dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu na účely invalidity, posudzovania zdravotného stavu na účely úrazových dávok, stanovenia miery funkčnej poruchy a stanovenia miery odkázanosti posudzovaného; kompenzačných pomôcok pre ťažko zdravotne postihnutých, posudzovania náhrad za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti nemocenského poistenia
(posudzovanie a kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu)
7
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti dôchodkového poistenia
(posudzovanie dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu v rámci zisťovacích prehliadok, kontrolných lekárskych prehliadok, opravných prostriedkov a pod.)
7
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti úrazového poistenia
(posudzovanie zdravotného stavu na účely úrazového poistenia)
7
aplikácia lekárskej posudkovej činnosti na účely poskytovania služieb zamestnanosti, peňažných príspevkov na kompenzáciu a sociálnych služieb podľa osobitných predpisov
7
manažovanie lekárskej posudkovej činnosti
7
konzultačná činnosť v lekárskej posudkovej činnosti
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE