NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Neuropsychiater


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496348

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Neuropsychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou a výskumom porúch a ochorení, ktoré sú zároveň predmetom záujmu psychiatrie a neurológie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore neuropsychiatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, v znení neskorších predpisov.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212051 - Neuropsychiater
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(neuroanatómia a neurofyziológia; funkčné systémy ľudského mozgu; neurochémia; mechanizmy a spôsoby signalizácie v neurónoch a v nervovom systéme; kognitívna neuroveda)
7
klinické disciplíny
(psychoneuroendokrinológia, psychoneuroimunológia; psychologické témy v neuropsychiatrii ako napr. základy všeobecnej psychológie, klinická psychológia, základy vývinovej psychológie, neuropsychológia, základy neurolingvistiky a psycholingvistiky, kognitívna veda a problém vzťahu medzi mysľou a telom, teórie osobnosti; biológia v neuropsychiatrii - evolučná biológia, genetika, memetika, teória živých systémov, etológia, sociobiológia, chronobiológia; špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika, logopédia v neuropsychiatrii; vnútorné lekárstvo, neurochirurgia a pod.)
7
zásady farmakoterapie
(zásady klinickej neuropsychofarmakológie; špecifiká farmakokinetiky, dávkovania liekov, mechanizmus účinkov a pod.)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie neuropsychiatrických ochorení)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými neuropsychiatrickými ochoreniami)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(právne postavenie psychiatrického pacienta)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore neuropsychiatria)
7

Návrhy na doplnenie EKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neuropsychiatria
(etiológia, patogenéza, patofyziológia porúch jednotlivých psychických funkcií a procesov, klasifikácia duševných porúch a pod.)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore neuropsychiatria
(neurologická symptomatológia a neurologická syndromológia, klasifikácia neurologických porúch a ochorení; klinický a psychopatologický obraz porúch so zameraním na: autizmus a pervazívne poruchy vývinu, mentálna retardácia a vývinové nespôsobilosti, ADHD, nespôsobilosti učenia, agresivitu, suicídiá, afektívne poruchy, anxiózne poruchy, schizofréniu, chronickú nonneuropatickú bolesť, abúzus drog, závislosť od drog, behaviorálne poruchy späté s bazálnymi gangliami, Gilles de la Tourettov syndróm a obsedantnokompulzívna poruchu, poruchy späté s bielou hmotou, infekciu HIV a AIDS, demencie, epilepsiu, migrénu, traumatické poškodenie mozgu, behaviorálne syndrómy v neurotoxikológii, neuromuskulárne poruchy, chronický únavový syndróm, poruchy spánku, cerebrovaskulárne poruchy, mozgové nádory, neuropsychiatrické aspekty reumatických porúch, neuropsychiatrické aspekty endokrinných porúch)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v neuropsychiatrii
(princípy psychodiagnostiky; neuropsychologických diagnostických metód; psychiatrických a neurologických diagnosticko-kvalifikačných kategórií; základného interného vyšetrenia a jeho vyhodnotenia minimálne v tej miere, aká umožňuje urobiť odôvodnené rozhodnutia o potrebe špecializovaného vyšetrenia alebo liečby; neurochirurgického vyšetrenia umožňujúceho rozhodnúť o potrebe alebo liečbe a zabezpečení pooperačnej neuropsychiatrickej starostlivosti a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore neuropsychiatria
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore neuropsychiatria
(psychoterapeutické systémy - psychoterapeutické smery, školy, metódy; klinická neuropsychofarmakoterapia a iné biologické metódy liečby v neuropsychiatrii; postupy urgentnej (emergentnej) neuropsychiatrie a intenzívnej neuropsychiatrickej starostlivosti; rehabilitácie a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(psychoedukácia)
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v neuropsychiatrii
(základné neurologické vyšetrenie; základné interné vyšetrenie; neuropsychiatrické vyšetrenia pri organických duševných poruchách (vrátane symptomatických), duševných poruchách a poruchách správania vyvolaných účinkom psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu, schizofrénii, schizotypovej poruche, schizoafektívnej poruche a poruchách s bludmi, afektívnych poruchách, neurotických, stresových a somatoformných poruchách, behaviorálnych syndrómoch spojených s fyziologickými poruchami a somatickými príznakmi, sexuologických poruchách, poruche osobnosti u dospelých, mentálnej retardácii, poruchách psychického vývoja a poruchách správania a emócií so začiatkom v detstve a adolescencii; pedopsychiatrické vyšetrenie; EEG, lumbálne punkcie, EMG, evokované potenciály, USG vyšetrenie mozgovej cirkulácie a pod. )
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v neuropsychiatrii
(zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s duševnými poruchami)
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v neuropsychiatrii
(elektrokonvulzívna terapia; vedenie komunity; psychoterapeutická intervencia – individuálna, skupinová; terapeutická intervencia s rodinou; krízová intervencia a pod.)
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v psychiatrii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neuropsychiatrii
(konziliárna činnosť neuropsychiatra, konziliárna súčinnosť s inými zdravotníckymi pracovníkmi podieľajúcimi sa na starostlivosti o pacientov trpiacich na duševné poruchy, problematika tzv. urgentnej (emergentnej) neuropsychiatrie a intenzívnej neuropsychiatrickej starostlivosti)
7
revízna a posudková činnosť v neuropsychiatrii
(posudková činnosť neuropsychiatra - súdnoznalecká, pracovná; forenzná psychiatria)
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE