NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Sestra bez špecializácie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496342

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Sestra bez špecializácie poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť pacientom na lôžkovom oddelení, v ambulancii, v komunite, v domácom prostredí a v inom prirodzenom sociálnom prostredí osoby a zaoberá sa komplexnou ošetrovateľskou starostlivosťou o chorých vo všetkých vekových obdobiach.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Právne predpisy:
  • Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 2 300 hodín.


Klasifikácie
ISCO-08: 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08: 2221014 - Sestra bez špecializácie
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 6
SKKR: Úroveň 6
ISCED: 645

Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
liekové formy, farmakológia
(všeobecná farmakológia, liekové formy, spôsoby aplikácie, pravidlá manipulácie s látkami, interakcie liečiv, žiaduce a nežiaduce účinky liekov)
6
výskum v ošetrovateľstve
(základy vedeckého výskumu, EBN)
6
manažment v ošetrovateľstve
(základy manažmentu, kvalita, ISO normy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti, riadená starostlivosť, zdravotné poistenie, e-Health, DRG)
6

Návrhy na doplnenie EKR
ošetrovateľstvo, všeobecné zásady zdravotníctva a ošetrovateľstva
(ošetrovateľstvo ako vedný odbor, koncepcia, autonómia, predmet, povaha profesie, hodnotový systém, terminológia, interdisciplinárny charakter, historický vývoj a vzdelávanie; procesuálne aspekty, základné ľudské potreby, metaparadigma, konceptuálne modely a teórie, osoba, zdravie, prostredie a ošetrovateľská starostlivosť; vybrané konceptuálne modely, formy a metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, rola sestry, kompetencie, regulované povolanie a registrácia; filozofia zmeny v ošetrovateľstve, transkultúrne ošetrovateľstvo, kvalita a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti)
6
potreby pacientov a ošetrovateľský proces
(ľudské potreby, potreby modifikované chorobou, uspokojovanie potrieb, ošetrovateľský proces a jeho fázy, kritické myslenie, ošetrovateľská diagnóza)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej medicíne a k špecializovanej medicíne
(vnútorné lekárstvo, interné ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika vnútorných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k všeobecnej chirurgii a k špecializovanej chirurgii
(všeobecná a špeciálna chirurgia, chirurgické ošetrovateľstvo, anestézia a algeziológia, perioperačná starostlivosť, symptomatológia a klinika chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o dieťa a k pediatrii
(pediatria, pediatrické ošetrovateľstvo, vývinové obdobia detského veku, symptomatológia a klinika detských chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o ženu a matku
(gynekológia a pôrodníctvo, gynekologické ošetrovateľstvo, symptomatológia a klinika gynekologických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k duševnému zdraviu a k psychiatrii
(psychiatria, psychiatrické ošetrovateľstvo, duševné zdravie, symptomatológia a klinika psychiatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti o starých ľudí a ku geriatrii
(geriatria, geriatrické ošetrovateľstvo, tanatológia, symptomatológia a klinika geriatrických chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k starostlivosti vo vybraných medicínskych odboroch
(neurológia, onkológia, oftalmológia, infektológia, dermatológia, otorinolaryngológia, symptomatológia a klinika vybraných chorôb, diagnostické a terapeutické metódy s dôrazom na proces ošetrovania, metóda ošetrovateľského procesu a jeho špecifiká, vybrané konceptuálne modely, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti)
6
zásady ošetrovateľstva vo vzťahu k ambulantnej, domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v komunite
(ambulantná, domáca a komunitná ošetrovateľská starostlivosť; špecifické a rizikové skupiny, špecifiká ošetrovateľského procesu, manažment a kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, ADOS, hospic, ošetrovateľské domy a pod.)
6
anatómia a fyziológia, patológia, klinická propedeutika
6
bakteriológia, virológia, parazitológia, hygiena
6
biofyzika, biochémia, rádiológia
6
preventívna medicína, zdravotná výchova
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov, dietetika a diétny systém, základná terminológia, programy zamerané na zdravie, formy, metódy a prostriedky výchovy k zdraviu)
6
profesijná etika
(etický kódex sestry, etické princípy a normy, dilemy, etika biomedicínskeho výskumu, eutanázia)
6
administratívne postupy v zdravotníctve
(IKT prostredie, vedenie ošetrovateľskej a zdravotníckej dokumentácie)
6
psychológia, sociológia, techniky profesionálnej komunikácie v ošetrovateľstve
(bio-psycho-sociálna dimenzia človeka, osobnosť, jednotlivec, skupina, socializácia, techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; empatia, asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
6
základy pedagogiky a edukácia pacienta
(edukačný proces v ošetrovateľstve, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti
(sociálna a zdravotnícka legislatíva, právne aspekty ošetrovateľstva, zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
6

Návrhy na doplnenie: EKR
vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
(aplikovanie ošetrovateľského procesu v jeho jednotlivých krokoch u detí, žien, dospelých a starých ľudí)
6
identifikovanie, zabezpečovanie, uspokojovanie potrieb ošetrovateľskej starostlivosti osobe, rodine, komunite v zdraví, chorobe a umieraní vrátane detí a novorodencov
6
organizovanie a zabezpečenie plnenia intervencií
(organizovanie a zabezpečenie plnenia intervencií v poradí, ktoré zodpovedá potrebám osoby a je v súlade s liečebným plánom určeným lekárom, ak osoba potrebuje lekársku starostlivosť)
6
podporovanie, presadzovanie a obhajovanie potrieb a práv osôb
6
zabezpečovanie a vykonávanie činností súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrtím osôb
6
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
(kontrolovanie a analyzovanie záznamov v dokumentácii, na základe dokumentácie vykazovanie činností pre potreby zdravotníckych poisťovní a štatistiky)
6
používanie posudzovacích stupníc v ošetrovateľstve
(hodnotenie sebestačnosti osoby, rizika dekubitov a iné)
6
zabezpečovanie poskytovania kontinuálnej ošetrovateľskej starostlivosti osobe po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti do domácej ošetrovateľskej starostlivosti
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí a v inom prirodzenom prostredí osoby
6
odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami
(odporúčanie zdravotnej starostlivosti a spolupráce s inými fyzickými osobami a právnickými osobami v prípade potreby)
6
poskytovanie informácií súvisiacich s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v potrebnom rozsahu osobe, rodine alebo komunite
6
poskytovanie prvej pomoci
6
uskutočňovanie ošetrovateľského výskumu
(monitorovanie požiadaviek na výskum v ošetrovateľskej praxi, realizovanie a využívanie výsledkov v praxi)
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
6
edukácia osoby, rodiny, komunity o ošetrovateľskej starostlivosti s dôrazom na sebestačnosť
6
koordinácia spolupráce členov ošetrovateľského tímu
(zdravotníckeho asistenta a sanitára)
6
kooperácia s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi
6
podieľanie sa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
6
zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
(podľa potreby a stupňa náročnosti vykonanie dezinfekcie a sterilizácie )
6
zabezpečenie dodržiavania bezpečného prostredia osoby a ochranu jej intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti
6
konzultácie o používaní voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
6
meranie, sledovanie a interpretácia zistených numerických a klinických údajov fyziologických a vitálnych funkcií osoby v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti
6
orientačné vyšetrenie zrakovej ostrosti pomocou optotypov a ostrosti sluchu
6
vykonávanie ošetrovateľskej rehabilitácie a podieľanie sa na prevencii porúch z imobility
6
hodnotenie a ošetrenie porúch celistvosti kože a slizníc
6
aplikácia zábalov a obkladov
6
odsávanie sekrétov z dýchacích ciest
6
ošetrenie drénov, periférnych katétrov a centrálnych katétrov, epidurálnych, permanentných močových katétrov, kanýl a stómií
6
na základe indikácie lekára príprava osoby na diagnostické a terapeutické výkony a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti počas týchto výkonov a po ich skončení
(odoberanie biologického materiálu, meranie fyziologických a vitálnych funkcií, preväzovanie a ošetrovanie rany s výnimkou rán, ktoré svojim priebehom hojenia vyžadujú zásah lekára, zavádzanie žalúdočnej a dvanástnikovej sondy, permanentného močového katétra u žien a rektálnej rúrky, aplikovanie kyslíkovej liečby, enterálnej výživy, klystíru, liečivých kúpeľov, vykonanie kontinuálnej abdominálnej peritoneálnej dialýzy, podávanie liekov všetkými dostupnými formami - intravenózne lieky a parenterálna výživa na základe písomného poverenia lekára; vykonávanie funkčnej diagnostiky)
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v spolupráci s lekárom
(zavádzanie močového katétra u detí a mužov, pri chirurgických výkonoch, endoskopických vyšetreniach, invazívnych a neinvazívnych výkonoch, podávaní kontrastných látok intravenóznou formou, pri podávaní transfúznych liekov a prípravkov)
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE