NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Čeľustný ortopéd


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496341

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Čeľustný ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, profylaxiou a terapiou anomálneho postavenia zubov, čeľustí a medzičeľustných vzťahov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MDDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2261 - Zubní lekári
SK ISCO-08: 2261002 - Čeľustný ortopéd
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Zubný lekár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy v detskom zubnom lekárstve, čeľustnej ortopédii, zubnej chirurgii, lekárskej genetike a pod.)
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti)
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v čeľustnej ortopédii)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými čeľustnoortopedickými anomáliami)
7
epidemiológia chorôb
(epidemiológia výskytu čeľustnoortopedických anomálií, princípy epidemiologických zisťovaní, validita indexov určujúcich potrebu liečby)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
(psychologické a etické aspekty čeľustnoortopedickej liečby u detí, mládeže a dospelých)
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
anatómia, fyziológia a patológia orofaciálnej sústavy
(embryonálny vývoj orofaciálnej sústavy, vývin normálnej oklúzie od narodenia po dospelosť, variácie tohto vývinu; histológia tkanív tváre a chrupu, vývin kostí, chrupavky, zuba, svalu, pohyb zuba a tkanivové zmeny s ním spojené, mechanizmus resorbcie koreňov; normálna a abnormálna funkcia temporomandibulárneho kĺbu (TMK), fyziologické a patologické zmeny TMK a pod.)
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orofaciálnej sústavy
(etiológia čeľustnoortopedických anomálií, vznik rázštepov a iných vrodených malformácií tváre; anomálií počtu, veľkosti, tvaru a polohy zubov, anomálie medzičeľustných vzťahov a pod.)
7
klinický obraz čeľustnoortopedických anomálií
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v čeľustnej ortopédii
(princípy diagnostiky vrodených, získaných čeľustnoortopedických anomálií: röntgenologické techniky kefalometrickej snímky a pod.)
7
materiály v čeľustnej ortopédii
(vlastnosti a princípy výberu materiálu na čeľustnoortopedický aparát (drôty, zámky) podľa požadovaných účinkov; účinky síl produkovaných rôznymi čeľustnoortopedickými aparátmi a pod.)
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v čeľustnej ortopédii
(terapeutické postupy a metódy pri riešení čeľustnoortopedických anomálií; princípy indikácie, konštrukcie a používania snímateľných aparátov, funkčných aparátov, palatálnych a linquálnych oblúkov, rôznych extraorálnych ťahov a aparátov; princípy indikácie, konštrukcie a aplikácie fixných aparátov; multidisciplinárny prístup k liečbe rázštepov perí, čeľustí a podnebia; indikácie a kontraindikácie čeľustnoortopedickej liečby u pacientov s oslabeným parodontom a pod.)
7
prevencia v čeľustnej ortopédii
7
vedecký výskum v čeľustnej ortopédii
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(inštruovanie pacienta ako vykonávať optimálnu orálnu hygienu pred, pri aplikácii čeľustných aparátov a počas celej čeľustnoortopedickej liečby)
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v čeľustnej ortopédii
(podrobné klinické vyšetrenie pacienta s ortodontickou anomáliou – stanovenie rastovej fázy; určenie maximálnej interkuspidácie a základnej polohy sánky; vyhotovenie kvalitných odtlačkov chrupu s maximálnou reprodukciou alveolárnych výbežkov; registrácia tvárovým oblúkom a zamontovanie modelov do artikulátora; zhotovenie a analýza intra a extraorálnych fotografií, zhotovenie a analýza RTG snímky na čeľustnoortopedické účely; diagnostikovanie pred liečbou rizikových pacientov vzhľadom na demineralizáciu skloviny a gingivitídy v priebehu čeľustnej ortopedickej liečby a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v čeľustnej ortopédii
(určenie liečebného plánu pre rôzne typy čeľustných ortopedických a dentofaciálnych anomálií, vrátane stratégie liečby a retencie, terapeutických prostriedkov, časového určenia, prognózy a odhadovanej dĺžky liečby, prognózovanie pravdepodobného vplyvu na vývin tváre a chrupu, keď nebude vykonaná žiadna čeľustnoortopedická liečba, definovanie cieľov liečby; určenie materiálu na čeľustnoortopedický aparát (drôty, zámky) podľa požadovaných účinkov a vlastností, určenie účinku síl produkovaných rôznymi čeľustnoortopedickými aparátmi, určenie účinku ortopedických síl a pod. )
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v čeľustnej ortopédii
(liečba pacienta s ortodontickou anomáliou snímateľným aparátom; liečba pacienta s ortodontickou anomáliou fixným aparátom; použitie extraorálneho ťahu, kontrola a úprava ortodontického aparátu počas liečby (napruženie fixného alebo vybrúsenie a napruženie snímateľného); ukončenie liečby, odstránenie fixného aparátu, nasadenie retenčného aparátu (snímateľného alebo fixného retaineru) a pod.)
7
manažovanie čeľustnoortopedickej liečby
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
(vykonanie čeľustnoortopedickej konzultácie; poskytnutie poradenstva pri konzultácii ku vhodnosti čeľustnoortopedickej liečby )
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE