NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Detský zubný lekár


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Detský zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení a vývojových anomálií tkanív ústnej dutiny a orgánov s ňou súvisiacich v detskom a dorastovom veku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MDDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore detské zubné lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2261 - Zubní lekári
SK ISCO-08: 2261005 - Detský zubný lekár
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Zubný lekár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(s dôrazom na vývin tváre, orgánov a tkanív ústnej dutiny; erupcia zubov, prederupčné a erupčné komplikácie mliečnej a trvalej dentície; morfológia a fyziológia tkanív a orgánov ústnej dutiny; mliečna, zmiešaná a trvalá dentícia, a pod.)
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy v zubnej chirurgii, čeľustnej ortopédii, ORL, lekárskej genetike, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami detského veku, psychoprofylaxia a psychoterapia)
7
zásady farmakoterapie
(zásady racionálnej farmakoterapie; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku; medikamentózna príprava detí pred ošetrením)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom/zdravým dieťaťom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi/zdravému dieťaťu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
(psychologické a etické aspekty liečby u detí, mládeže a dospelých)
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7

Návrhy na doplnenie EKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia tkanív a orgánov ústnej dutiny v detskom a dorastovom veku
7
klinický obraz ochorení a úrazov tkanív a orgánov ústnej dutiny v detskom a dorastovom veku
(rozdiely v klinike a terapii zubného kazu v mliečnej, zmiešanej a trvalej dentícii)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v detskom zubnom lekárstve
(princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a úrazov tkanív a orgánov ústnej dutiny; zubná röntgenológia v detskom veku a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v detskom zubnom lekárstve
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v detskom zubnom lekárstve
(terapeutické postupy a metódy napr. pri: trvalých zuboch s neukončeným vývinom, zápaloch zubnej drene a periodoncii v mliečnej a trvalej dentícii, vývinových anomáliách chrupu, ochoreniach lymfatického systému u detí, okoločeľustných zápaloch; chorobách slinných žliaz, infekčných ochoreniach a ich prejavoch v ústach, ochoreniach parodontu a ústnych slizníc; protetike detského veku, traumatológii zubov a čeľustí, tumoroch a cystách orofaciálnej oblasti, prejavoch celkových chorôb v ústnej dutine a pod.)
7
prevencia v detskom zubnom lekárstve
7
edukácia dieťaťa a rodičov dieťaťa
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta/ zdravého dieťaťa a rodiny)
7
vedecký výskum v detskom zubnom lekárstve
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(inštruktáž k ústnej hygiene – skupinová, individuálna motivácia k hygiene a starostlivosti o chrup)
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v detskom zubnom lekárstve
(vyšetrenie a diagnostika patologických stavov ústnej dutiny; hodnotenie intraorálnych a extraorálnych röntgenogramov, určenie zubného veku na základe mineralizácie zubov a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v detskom zubnom lekárstve
(aplikácia metód prevencie, realizácia preventívnych individuálnych a skupinových preventívnych programov )
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v detskom zubnom lekárstve
(aplikácia metód ošetrenia zubných chorôb napr.: lokálna aplikácia fluoridov, pečatenie fisúr, preventívna výplň, výplň v mliečnej dentícii, výplň v trvalej dentícii, endodontické ošetrenie, indikácia anestetík a antibiotík v detskom veku, lokálna anestézia, extrakcia zubov mliečnych a trvalých, malý chirurgický zákrok, ošetrenie zubov po úraze, protetika fixná, protetika snímateľná, sanácia v celkovej anestézii a pod.)
7
manažovanie liečby v detskom zubnom lekárstve
(manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti )
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
7
revízna a posudková činnosť v detskom zubnom lekárstve
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE