NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Biofyzik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496319

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Biofyzik skúma pomocou fyzikálnych metód biologické objekty a problémy. Skúma pôsobenie rôznych druhov žiarenia a polí na biologické tkanivo. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume. Vykonáva poradenskú a vzdelávaciu činnosť v odbore biofyziky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Biofyzik ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja biofyziky, ktoré je schopný aplikovať v oblasti vied o neživej prírode (fyzika, chemická fyzika, informatika) ako aj vo vedách o živej prírode (fyziológia, molekulová biológia, biochémia, farmakológia, teoretická medicína, imunológia a pod.). Ovláda metódy vývoja a praktickej aplikácie moderných biotechnológií, nanotechnológií a informačných technológií. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia nastolených problémov. Dokáže aplikovať fundamentálne znalosti fyziky na štúdium mechanizmov procesov prebiehajúcich v živej prírode a aplikovať štruktúrne a funkčné zákonitosti živých systémov na tvorbu technologických systémov a postupov v oblasti biotechnológií, nanotechnológií a informačných technológií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2131010 - Biofyzik
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 8
SKKR: Úroveň 8
ISCED: 864

Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
biochémia
7
chemická fyzika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
počítačová fyzika
7
matematika
7
bioelektronika
7
rádiológia
7
nanotechnológie
7
mikroskopické metódy
(Elektrónová mikroskopia, optická spektroskopia, nukleárna magnetická rezonancia, mikrokalorimetria a pod.)
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
7
biofyzika
(molekulová biofyzika, bunková biofyzika, radiačná biofyzika, environmentálna biofyzika)
8
biológia
(molekeulová biológia)
8

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
práca na projektoch týkajúcich sa procesov prebiehajúcich v živej prírode
7
riešenie výskumných úloh v odbore biofyzika, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore biofyzika
7
návrh projektov v oblasti biofyziky
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biofyzika
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v biofyzike
7
štúdium mechanizmov procesov prebiehajúcich v živej prírode
(Zloženie, funkcie, procesy.)
7
uplatňovanie techník spektrofotometrie a mikroskopie
7
práca s rádionuklidmi
7
práce na fyzikálnych prístrojoch
(NMR, RTG, mikroskopia)
7
uplatňovanie techník molekulovej biológie
7
tvorba technologických systémov a postupov v oblasti biotechnológií, nanotechnológií a info-technológií
8

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE