NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Angiológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496303

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Angiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom chorôb tepnového, žilového a lymfatického systému a mikrocirkulácie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore angiológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212061 - Angiológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore angiológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; ochorení cievneho systému)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore angiológia
(klinický obraz ochorení cievneho systému ako napr.: periférne obliterujúce artériové ochorenie, vaskulitídy, ochorenia extrakraniálnych prívodných mozgových artérií, ochorenia splanchnických artérií, tepnové aneuryzmy, vazoneurózy, kompresívne syndrómy, angiodysplázie a cievne nádory, chronické žilové ochorenia, povrchová tromboflebitída, žilová trombóza a pľúcna embólia, ochorenia lymfatického systému; akútne stavy a stavy ohrozujúce život v angiológii - akútna a chronická kritická končatinová ischémia, tromboembolická choroba a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore angiológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore angiológia
(postupy a indikácie chirurgickej liečby ochorení cievneho systému - angioplastika, stentovanie, angiochirurgické postupy, princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií a pod.)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(anatómia a fyziológia cievneho systému - tepnového, žilového, lymfatického a mikrocirkulácie)
7
klinické disciplíny
(ako napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, kardiológii, všeobecnej chirurgii, imunológii, klinickej onkológii, neurológii, geriatrii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení cievneho systému
(princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení cievneho systému neinvazívnymi a invazívnymi postupmi ako napr.: angiografia, flebografia; metódy zhodnotenia anesteziologického a operačného rizika a pod.)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bol)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov cievneho a lymfatického systému)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami cievneho a lymfatického systému)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore angiológia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v angiológii)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(edukácia pacienta s periférnym artériovým ochorením -najmä úprava rizikových faktorov, tréning chôdzou; edukácia pacienta s chronickými žilovými ochoreniami - zásady kompresívnej liečby )
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v angiológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v angiológii ako napr.: ultrazvukové vyšetrenie - na končatinách, karotickom riečisku, na renálnom riečisku; pletyzmografické vyšetrenie; vyšetrenie mikrocirkulácie; angiografické vyšetrenie CT alebo MR a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v angiológii
(zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov so srdcovo-cievnymi ochoreniami )
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v angiológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických terapeutických výkonov v angiológii napr. pri: periférnych artériových obliterujúcich ochoreniach, vaskulitídach, diabetickej nohe, žilovej trombóze, pľúcnej embólii, chronických žilových ochoreniach - varixy, ulcus cruris, povrchovej tromboflebitíde; angioplastike (PTA) a stentovaní, sklerotizácii kŕčových žíl; pooperačná starostlivosť o pacientov operovaných pre periférne artériové obliterujúce ochorenie, pre stenózu karotickovertebrálneho riečiska, pre aneuryzmu aorty alebo periférnej tepny a pod.)
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v angiológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v angiológii
7
revízna a posudková činnosť v angiológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE