NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Algeziológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496302

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Algeziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa na interdisciplinárnom princípe zaoberá komplexnou prevenciou, diagnostikou, liečbou tých bolestivých syndrómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore algeziológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212063 - Algeziológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
klinický obraz bolestivých syndrómov
(špeciálne bolestivé syndrómy ako napr.: bolesti chrbta, myofaciálna bolesť, neuropatická bolesť, bolesti hlavy, reumatické bolesti, orofaciálna bolesť vrátane temporomandibulárnych bolestí, onkologická bolesť, pooperačná bolesť, poúrazové algické stavy, pôrodná bolesť, bolesť v neonatológii a pediatrii, bolesť v geriatrii a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika bolestivých syndrómov
(princípy taxonómie bolestivých syndrómov - IASP klasifikácia a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore algeziológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore algeziológia
(princípy a metódy liečby bolestivých syndrómov napr.: neuromodulačné techniky; fyzikálne a pohybové liečebné metódy u bolestivých stavov; anestetické postupy - nervové blokády, lokálne anestetiká, neurolytické látky - nežiaduce účinky a limitácie ich použitia; možnosti použitia chirurgických postupov a ich limitácia v liečbe bolesti; psychiatrické a psychologické behaviorálne postupy a pod.)
7
prevencia bolestivých syndrómov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie bolestivých syndrómov)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, všeobecnej chirurgii, imunológii, gynekológii a pôrodníctve, klinickej onkológii, neurológii, geriatrii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s bolestivými syndrómami)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore algeziológia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia bolesti
(teoretické vedomosti z algeziológie - všeobecné princípy hodnotenia bolesti; terminológia bolesti, interdisciplinárny prístup v liečbe bolesti, organizácia pracovísk pre liečbu bolesti, psychologické aspekty bolesti, etické normy a princípy vo výskume a liečbe bolesti a pod.)
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie bolestivých syndrómov - ópioidné, neópioidné a adjuvantné analgetiká)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
určenie pracovnej diagnózy
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v algeziológii
(vyšetrenie pacienta s nádorovou, nenádorovou a s akútnou bolesťou)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s bolestivými syndrómami
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v algeziológii
(aplikácia špecifických výkonov v liečbe bolesti: anesteziologické postupy - infiltrácie spúšťacích bodov svalov a šliach, infiltrácia sakroiliakálneho kĺbu, infiltrácia jazvy, blokáda periférneho nervu - jednorazová, blokáda hlavových nervov, Bierov blok - intravenózna regionálna blokáda, kaudálna tlaková blokáda, epidurálna lumbálna blokáda jednorazová, epidurálna lumbálna blokáda s katétrom, intratekálna blokáda - jednorazová, intratekálna blokáda s katétrom, jednorazová blokáda plexus brachialis, terapeutická blokáda ganglium stellatum, pôrodnícka analgézia; fyzikálna terapia - indikácia a aplikácia transkutánnej elektrickej nervovej stimulácie; psychoterapia bolesti a pod.)
7
manažovanie starostlivosti o pacientov s bolestivými syndrómami
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v algeziológii
7
revízna a posudková činnosť v algeziológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE