NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Genetik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496301

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Genetik vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti aplikuje poznatky z humánnej genetiky a biológie do klinickej praxe a v jej rámci sa zaoberá prevenciou a liečebnou starostlivosťou o pacientov a rodiny s genetickými chorobami alebo v ich riziku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 4 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore lekárska genetika uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212057 - Genetik (lekár)
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore lekárska genetika
(etiológia, patogenéza, patofyziológia genetických chorôb rôznych orgánov a systémov; vznik, molekulárna, biochemická, chromozómová a bunková podstata ochorení; monogénové choroby s častým výskytom; onkogenetika, hemoblastózy, solídne tumory, syndromické neoplázie, prekancerózy; neurogenetika a psychiatria – nervovosvalové ochorenia, behaviorálna symptomatológia, mentálny regres, mentálna retardácia; chromozómové aberácie; mnohofaktorovo podmienené choroby; metabolické choroby - princípy biochemickej genetiky a pod.)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore lekárska genetika
(klinická manifestácia genetických chorôb v jednotlivých vekových skupinách)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore lekárska genetika
(princípy a metódy klinických a laboratórnych diagnostických metód - postnatálnych, prenatálnych, predsymptomatických, predimplantačných, detekcie prenášačov ako napr.: princípy a metódy DNA diagnostiky; princípy dyzmorfológie a syndromologickej diagnostiky; princípy cytogenetickej a molekulovo-cytogenetickej diagnostiky; výpočet rizika pri mnohofaktorovo podmienených chorobách; princípy a metódy diagnostiky chorôb mitochondriálnej dedičnosti a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore lekárska genetika
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v lekárskej genetike
(metodické postupy výpočtu rizika, genetickej konzultácie; možnosti génovej terapie a pod.)
7
farmakogenetika, farmakogenomika
(vzťah medzi genetickými polymorfizmami a odpoveďou na liečivá)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(normálny rast a vývin, základy embryológie, mechanizmy abnormálnej morfogenézy, vrodené vývinové chyby)
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, pediatrii, gynekológii a pôrodníctve, neurológii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými geneticky podmienenými ochoreniami)
7
epidemiológia chorôb
(epidemiológia genetických patologických stavov)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
(etické dilemy v genetike)
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore lekárska genetika)
7

Návrhy na doplnenie EKR
humánna genetika
(bunkový cyklus; organizácia a funkcia genómu, nukleárny, mitochondriálny genóm; typy dedičnosti; základné biologické princípy mutagenézy, teratogenézy, epigenetické vplyvy; genetický polymorfizmus)
7
prevencia ochorení
(princípy a metódy primárnej prevencie geneticky podmienených ochorení)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v lekárskej genetike
(indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód ako napr.: klinicko-morfologické vyšetrenie detských pacientov s vrodenými vývojovými chybami; vyšetrenie pacienta s neuromuskulárnym, neurodegeneratívnym, psychiatrickým ochorením; vyšetrenie párov s reprodukčnými poruchami; vyšetrenie pacientov a členov rizikových rodín s onkogenetickými chorobami, hemoblastózy, solídne tumory; dysmorfologické vyšetrenie; syndromologická diagnostika; laboratórne postupy DNA analýzy a interpretácia výsledkov; vyhotovenie a zhodnotenie cytogenetického preparátu (karyotypu); vyšetrenie pri chromozómových anomáliách, pri konsangvinite a environmentálnom riziku pre plod a pod. )
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s geneticky podmienenými ochoreniami
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v lekárskej genetike
(aplikácia špecifických terapeutických výkonov pri: amniocentéze a ultrazvukovom vyšetrení; zhotovení rodokmeňa; genealogickej analýze; genetickej konzultácii monogénových ochorení rôznych orgánových systémov; konzultácii pred a po prenatálnej diagnostike; konzultácii pacientov a členov rizikových rodín s onkogenetickými chorobami, hemoblastózy, solídne tumory; genetickej konzultácii pri chromozómových anomáliách, pri konsangvinite a environmentálnom riziku pre plod a pod. )
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v lekárskej genetike
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v lekárskej genetike
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE