NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Geriater


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496300

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Geriater vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá dispenzarizáciou, prevenciou, diagnostikou, liečbou a rehabilitáciou seniorov, osôb vo veku nad 65 rokov, s cieľom zachovania funkčného potenciálu, integrity osobnosti, dôstojnosti a kvality života seniorov na čo najvyššej úrovni.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Geriater rešpektuje zvláštnosti chorôb vo vyššom veku, sociálnu podmienenosť a sociálne dôsledky chronických chorôb.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore geriatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212006 - Geriater
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore geriatria
(etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa a najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení v starobe)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore geriatria
(klinický obraz najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení v starobe – vnútorné choroby v starobe, duševné a neurologické poruchy v starobe, invalidizujúce choroby; zvláštnosti chorôb v starobe; imobilizačný syndróm; multimorbidita; geriatrické syndrómy; výživa v starobe a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v geriatrii
(princípy diagnostiky ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa a princípy diagnostiky ochorení v geriatrii ako napr.: diagnostika vnútorných chorôb, naliehavých situácií vo vnútornom lekárstve; princípy laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve; princípy geriatrického posúdenia a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore geriatria
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore geriatria
(postupy - kauzálnej, symptomatologickej, substitučnej, podpornej a rehabilitačnej terapie, farmakoterapie v domácej a ústavnej starostlivosti o starých ľudí, starostlivosti o obyvateľov domovov dôchodcov, paliatívnej starostlivosti; organizácia sociálnej starostlivosti o starých ľudí a pod.)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(s dôrazom na starnutie ako biologický proces, na fyzické a psychické zmeny v starobe; teórie starnutia a pod.)
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, gastroenterológii, neurológii, všeobecnej chirurgii, ortopédii, psychiatrii, gerontopsychiatrii, imunológii, klinickej onkológii, rehabilitácii, paliatívnej medicíne, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s geriatrickým pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
(etické problémy v starobe)
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore geriatria)
7

Návrhy na doplnenie EKR
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
(zásady a špecifiká farmakoterapie v starobe)
7
prevencia ochorení v geriatrii
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v geriatrii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v geriatrii ako napr.: geriatrické hodnotenie sebestačnosti, funkčné hodnotenie priebehu demencie, test na hodnotenie depresie, vyšetrenie pacienta s pádmi, vyšetrenie kognitívnych funkcií, vyšetrenie pacientov s poruchami správania, posúdenie rizikovosti pacienta, posúdenie nutričného stavu, stanovenie rizika dekubitov, posúdenie záťaže opatrovateľov, urodynamické vyšetrenie, head-up tilt test, denzitometria, posudzovanie operačného rizika a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania pacientov v geriatrii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v geriatrii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických terapeutických výkonov v geriatrii, napr. pri: liečbe akútnych ochorení vo vyššom veku; liečbe a starostlivosti o pacientov s geriatrickými syndrómami, plánovaní domácej starostlivosti; zavedenie permanentného katétra u muža, zavedenie nazogastrickej sondy a pod.)
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v geriatrii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v geriatrii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE