NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hepatológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496299

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Hepatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, určovaním prognózy, konziliárnou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení pečene a žlčového systému a s nimi súvisiacich ochorení a patologických stavov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, v prípade získanej špecializácie v špecializačnom odbore gastroenterológia 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore hepatológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212062 - Hepatológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore hepatológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; ochorení pečene a žlčového systému)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore hepatológia
(klinický obraz ochorení pečene a žlčového systému)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení pečene a žlčového systému
(princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení pečene a žlčového systému neinvazívnymi a invazívnymi postupmi ako napr.: meranie tlakov a prietokov v portálnom a v pečeňovom venóznom riečisku, perkutánna a transvenózna biopsia pečene, cielená biopsia ložiskových procesov v pečeni, diagnostická laparoskopia, diagnostická endoskopia; diagnostická endosonografia, diagnostická endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) a špeciálna endoskopia a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore hepatológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore hepatológia
(terapeutické postupy pri ochoreniach pečene a žlčového systému ako napr.: liečebná endoskopia, zakladanie transvenóznych portosystémových spojok, alkoholizácia, embolizácia a chemoembolizácia pri nádoroch pečene, embolizácia sleziny; operačné postupy v liečbe chorôb pečene ako aj chirurgická liečba portálnej hypertenzie, refraktérneho ascitu, difúznych a ložiskových procesov v pečeni, liečebná endosonografia, liečebná endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia (ERCP) a špeciálna endoskopia; indikácie a kontraindikácie transplantácie pečene a pod.)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, gastroenterológii, všeobecnej chirurgii, imunológii, klinickej onkológii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
(princípy a metódy prípravy pacientov na transplantáciu pečene a potransplantačnej starostlivosti o pacienta vrátane imunosupresívnej liečby, vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie, výživy a intenzívnej starostlivosti)
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami pečene a žlčového systému)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore hepatológia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v hepatológii)
7
prevencia ochorení
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení pečene a žlčového systému a kritických stavov v hepatológii)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Návrhy na doplnenie: EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v hepatológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v hepatológii ako napr.: diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, duplexná abdominálna ultrasonografia s osobitným zameraním na hepatobiliárny systém, pankreas a slezinu, diagnostika kolaterál portálneho systému, vyšetrenie prietokov pečeňou, biopsia pečene a pod. )
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v hepatológii
(zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s ochoreniami pečene a žlčového systému)
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v hepatológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických terapeutických výkonov v hepatológii pri: fulminantnom a subfulminantnom zlyhaní pečene, alkoholovej hepatitíde, akútnom zlyhaní pečene; pri chronickej hepatálnej insuficiencii; cirhóze pečene a jednotlivých komplikáciách cirhózy pečene - portálnej hypertenzii, ascite, infekcii ascitu, hepatorenálnom syndróme, encefalopatii, hepatocelulárnom karcinóme; ošetrovanie pažerákových varixov; medikamentová liečba chronických vírusových hepatitíd; sledovanie pacientov s geneticky podmienenými a metabolickými chorobami pečene - hemochromatóza, Wilsonova choroba, deficit alfa-1-antitrypsínu, porfýrie; stanovenie indikácie a kontraindikácie urgentnej, naplánovanej transplantácie pečene, transplantácie pečene od živého darcu, imunosupresívna liečba na prevenciu akútnej a chronickej rejekcie transplantovanej pečene, liečba rejekcie pečeňového transplantátu, liečba infekčných a ostatných komplikácií po transplantácii pečene; liečba abstinenčného syndrómu pri závislosti od alkoholu a pod. )
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v hepatológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v hepatológii
7
revízna a posudková činnosť v hepatológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE