NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lodný strojník II. triedy


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

Alternatívne názvy
Strojník, Strojný správca

Charakteristika
Lodný strojník II. triedy obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW a vykonáva údržbu a opravy strojových zariadení plavidla.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Zabezpečuje technickú prevádzku strojov a strojných zariadení plavidla - hlavné stroje, pomocné motory, kompresory, čerpadlá a ostatné mechanické zariadenia plavidla. Kontroluje a udržiava činnosť palivového, chladiaceho a mazacieho systému plavidla.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 29 ods. 3)
    Špecifikácia:
    Lodný strojník II. triedy.


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Poznámka:
§ 14 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov ustanovuje, že skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má stredné odborné vzdelanie. § 14 ods. 2 ustanovuje, že Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 2 roky

Právne predpisy:
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla v znení neskorších predpisov

Poznámka:
§ 14 ods. 1 ustanovuje, že skúšku z odbornej spôsobilosti na funkciu lodný strojník II. triedy, ktorý samostatne obsluhuje lodné stroje s výkonom do 900 kW na plavidle, môže vykonať uchádzač, ak má najmenej dva roky plavebnej praxe na strojovom zariadení s výkonom do 900 kW nadobudnutej na plavidle s vlastným strojovým pohonom. § 14 ods. 2 ustanovuje, že Dopravný úrad môže uchádzačovi uznať o jeden stupeň nižšie vzdelanie; v takom prípade sa požadovaná plavebná prax zvyšuje o jeden rok.

Klasifikácie
ISCO-08: 8350 - Posádky lodí a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 8350004 - Lodný strojník
SK NACE Rev.2: Vodná doprava
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Lodník

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia riečnych lodí
3
štandardizované postupy v rámci činnosti kapitána, lodníka, kormidelníka riečnej lode
3
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
3
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
3
elektrotechnika
3

Návrhy na doplnenie EKR
jednotlivé časti lodných strojov a zariadení
3
princípy prevádzky lodných strojov a zariadení
3
plavebný zemepis
(Základy plavebného zemepisu, hydrologické a hydrometeorologické informácie.)
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
organizácia činnosti strojovej posádky na plavidle
3
kontrola technického stavu riečneho plavidla (kormidelných zariadení, signalizačného systému, mazania, chladenia, nabitia batérií a manometrov)
3
vedenie evidencie a agendy riečneho plavidla
3

Návrhy na doplnenie: EKR
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
3
obsluha, údržba a opravy strojného vybavenia plavidla
(Obsluha, údržba, zoraďovanie a opravy strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidla.)
3
používanie príslušných meradiel a diagnostických prístrojov
3
príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE