NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496265

Garancia
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Špecialista výskumu a vývoja v spracovaní dreva realizuje výskum a vývoj technologických procesov so zreteľom na efektívne využívanie drevnej suroviny. Navrhuje nové výrobky a postupy v oblasti prvostupňového spracovania dreva, výroby kompozitných drevných materiálov, pri biotechnologickom spracovaní a energetickom využití dreva. Projektuje výrobné linky na spracovanie dreva.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08: 2141016 - Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií
SK NACE Rev.2: Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Špecialista v oblasti spracovania dreva

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
zásady projektovania technologických procesov a výrobných systémov pri spracovaní dreva
(Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty.)
7
technologicko–ekonomické aspekty pri spracovaní dreva
(Postupy tvorby technologických predpisov, technicko-hospodárskych noriem a pod.)
7
procesy modifikácie vlastností dreva, polotovarov a výrobkov z dreva
(Hydrotermické, termické a chemické modifikácie dreva a výrobkov z dreva. Vplyv technológie výroby na vlastnosti výrobkov.)
7
aplikovaná fyzika
(Metódy a postupy aplikácie vybraných fyzikálnych javov vo výrobných a technologických postupoch.)
7
stroje, zariadenia a výrobné linky pri spracovaní dreva
(Manipulačné zariadenia v oblasti spracovania dreva (stroje a zariadenia v piliarskej výrobe a výrobné linky napr.: sušiarenské a hydrotermické zariadenia a zariadenia na ochranu a obnovu dreva a pod.).)
7
procesy spracovania dreva
(Napr.: mechanické, fyzikálne, chemické a biologické.)
7
náuka o dreve
(Štruktúra a vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
aplikovaná matematika
(Metódy a postupy analýzy a modelovania procesov a technických problémov prostriedkami vyššej matematiky. )
7
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
(Napr. rezivo, kompozitné materiály na báze dreva, polotovary na výrobu nábytku, materiály na drevené konštrukcie a pod.)
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
(Normy pre vstupné materiály, medzioperačnú a výstupnú kontrolu.)
7
technologické postupy spracovania dreva
(Technologické procesy piliarskej výroby, výroby kompozitných materiálov na báze dreva a energetické využitie dreva.)
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
(Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.)
7
softvéry pre odborné aplikácie
(Napr. softvéry na riadenie a sledovanie ekonomiky, kvality výroby a pod.)
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
6
vývojové trendy v spracovaní dreva
7
metódy testovania vlastností dreva a výrokov z dreva
7
normy a normatívy pri spracovaní dreva
(Napr. technické normy, podklady súvisiace so pracovaním dreva.)
7
metódy a postupy vypracovania projektov vo výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
7
manažment procesu spracovania dreva
(Manažment riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.)
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
(Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod. Výrobné technológie a ich dopad na životné prostredie.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Návrhy na doplnenie: EKR
aplikácia navrhovaného optimalizovaného technologického postupu pri spracovaní dreva
(Technologické procesy piliarskej výroby, procesy výroby kompozitných drevných materiálov, energetické využitie dreva.)
7
projektovanie výrobných liniek na spracovanie dreva
(Projektovanie zostavy strojov a zariadení technologického procesu piliarskej výroby, sušiarenských a hydrotermických zariadení ochrany a obnovy dreva.)
7
projektovanie a navrhovanie technológii na výrobu polotovarov a výrobkov na báze dreva
(Konštrukčné a technologické projektovanie výroby (výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné materiály, polotovary a výrobky na báze dreva).)
7
vyvíjanie, modifikácia a inovácia výrobkov z dreva
(Výrobky prvostupňového spracovania dreva, kompozitné drevné materiály, modifikované materiály na báze dreva.)
7
testovanie a hodnotenie vlastností dreva a výrobkov z dreva
(Metódy testovania a hodnotenie vlastností dreva a materiálov na báze dreva v drevárskej výrobe.)
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v oblasti spracovania dreva
(Fázy inovačného procesu. Efektívnosť inovácií v podniku. Inovačné centrá a klastre. )
7
manažovanie výrobných procesov a zmien technológií spracovania dreva
7
vyhodnocovanie alternatív technologických procesov a výrobných systémov v spracovaní dreva
(Optimalizácia a zostavenie technológií, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.)
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v oblasti spracovania dreva
(Uplatňovanie najnovších poznatkov a trendov v oblasti spracovania dreva.)
7
zavádzanie kvality v oblasti spracovania dreva
(Aplikácia ISO certifikátov kvality (preukazovanie poskytovanej kvality výrobkov a služieb v oblasti výroby nábytku).)
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti spracovania dreva
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie pri výskume a vývoji v oblasti spracovania dreva
7
účasť na tvorbe vedeckých, odborných príspevkov a monografií
7
spolupráca s externými organizáciami/inštitúciami
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE