NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496255

Garancia
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie

Alternatívne názvy
Montér vodovodov

Charakteristika
Prevádzkový montér vodovodov a kanalizácií vykonáva montáž, údržbu, opravy a výmenu vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Preplachuje potrubné rozvody, dezinfikuje potrubia po opravách vodovodných sietí a prípojok a vykonáva tlakové skúšky. Vykonáva prevádzkovú údržbu a kontrolu potrubných rozvodov a zariadení na potrubiach v zmysle plánu prevádzkovej údržby. Na základe kontroly potrubných rozvodov vypracováva záznam so zistenými poruchami, ktorý je podkladom pre technické požiadavky na vypracovávanie plánov rekonštrukcií, opráv a údržby. Zúčastňuje sa funkčných skúšok novobudovaných potrubných rozvodov a vodovodných zariadení v rámci prípravy na preberacie konanie. Vedie záznamy o zásahoch na vodovodnej a kanalizačnej siete, spracováva podklady do technickej dokumentácie rozvodných sietí a spolupracuje pri dopĺňaní a aktualizácii mapových podkladov. Vyhľadáva poruchy na vodovodnej a kanalizačnej sieti. Spolupracuje s dispečingom poruchovej služby pri diagnostikovaní skrytých únikov vody na sieti a prípojkách. Pri montáži, demontáži a výmene potrubia a armatúr dodržiava pracovné postupy v súlade s platnými predpismi. Práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti z hygienických dôvodov zásadne nevykonáva súčasne. Spolupracuje pri odbere vzoriek pitných a odpadových vôd na sieti.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7126 - Inštalatéri a potrubári
SK ISCO-08: 7126002 - Montér kanalizácií, vodovodov a plynovodov (potrubár)
SK NACE Rev.2: Zber, úprava a dodávka vody
EKR: Úroveň 3
NKR: Úroveň 3
ISCED: 353

Príslušnosť k povolaniu
Potrubár

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
konštrukcia vodomerov a spôsoby ich fungovania
3
technická dokumentácia vo vodárenstve
(Technické výkresy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti.)
3
spôsoby nakladania s odpadmi
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
(Súvisiace s montážou, údržbou a opravami vodovodnej a kanalizačnej siete.)
3

Návrhy na doplnenie EKR
princípy prevádzky vodovodov a kanalizácií
3
technologické postupy montáže, údržby a opráv vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok
3
technologické postupy montáže, údržby, opráv a výmeny vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
materiály na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
náradie a pomôcky na montáž a opravy vodovodných a kanalizačných sietí a prípojok, vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
metódy diagnostiky porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodárenstve
(Technické normy vo vodárenstve vzťahujúce sa na vodovody, kanalizácie a ich zariadenia.)
3
postupy kontroly potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
metódy a princípy tlakových skúšok vodovodného a kanalizačného potrubia
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
voľba postupu práce, náradia a pomôcok pre montáže a opravy vodovodných rozvodov a zariadení
3
orientácia v materiáloch na potrubie a tvarovky
3
montáž vodovodných a odpadových potrubí a zariadení
3

Návrhy na doplnenie: EKR
montáž, údržba, opravy a výmena vodomerov a ďalších zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
kontrola potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
(Vrátane diagnostiky skrytých únikov vody na sieti a prípojkách.)
3
operatívne odstraňovanie porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
evidencia porúch potrubných rozvodov a zariadení na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
spolupráca s dispečingom poruchovej služby
3
spracovávanie podkladov do technickej dokumentácie vodovodných a kanalizačných sietí
(Vrátane spolupráce pri dopĺňaní a aktualizácii mapových podkladov.)
3
preplachovanie a dezinfekcia vodovodného a kanalizačného potrubia
3
vykonávanie tlakových skúšok vodovodného a kanalizačného potrubia
3
participácia na odbere vzoriek pitných a odpadových vôd na vodovodnej a kanalizačnej sieti
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE