NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Lektor v práci s mládežou


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496244

Garancia
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Alternatívne názvy
Školiteľ neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Charakteristika
Lektor v práci s mládežou rozvíja prostredníctvom vzdelávacích aktivít kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou potrebných pre ich kvalitnú prácu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky Poznámka:
2 roky praxe z neformálneho vzdelávania v práci s mládežou (resp. min 200 hodín)

Klasifikácie
ISCO-08: 2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08: 2359010 - Lektor v práci s mládežou
SK NACE Rev.2: Vzdelávanie
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 655

Príslušnosť k povolaniu
Odborník na prácu s mládežou

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
motivovanie ľudí Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
všeobecná pedagogika
(Špecifiká vzdelávania mládeže.)
6
psychológia
(Špecifiká vzdelávania mládeže. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní mládeže. Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na vzdelávanie.)
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6

Návrhy na doplnenie EKR
terminológia, teoretické východiská, strategické dokumenty a právne predpisy v oblasti vzdelávania mládeže
6
moderné technológie vo vzdelávaní
6
formy vedenia a prístupu k mladým ľuďom (koučing, mentoring, supervízia, vedenie a poradenstvo...)
6
metodika diagnostiky a hodnotenia vo vzdelávaní
6
interkultúrne rozdiely
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
implementácia nových trendov do práce s mládežou
6
facilitácia procesu učenia sa
6
zostavovanie obsahu a štruktúry vzdelávacích programov pre mládež na základe stanovených vzdelávacích cieľov
6
rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov
(Rozpracovanie obsahu vzdelávacích programov do scenára, vrátane výberu vhodných metód a didaktických pomôcok.)
6
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
6
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
(Prezenčné listiny, analýzy potrieb, hodnotiace dotazníky, záverečné správy a pod.)
6
logistické zabezpečenie programov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
6
partnerský a inkluzívny prístup v práci s mládežou
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
6
definovanie cieľov vzdelávania
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
6
realizácia vzdelávacieho podujatia
6
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
6
práca so skupinou, riadenie skupinovej dynamiky
6
riešenie vzniknutých situácií
6
prevencia konfliktov
6
poskytovanie spätnej väzby v rámci vzdelávania mládeže
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE