NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Metodik práce s mládežou


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496243

Garancia
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Metodik práce s mládežou zabezpečuje komplexnú agendu súvisiacu s podporou a rozvojom v oblasti mládežníckej politiky a práce s mládežou. Vytvára podmienky a prináša nové trendy v súvislosti s rozvojom kvality v oblasti práce s mládežou. Určuje a zbiera podklady na zmenu legislatívy v oblasti mládeže, navrhuje postupy a implementuje ich do práce s mládežou.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom zariadení v oblasti práce s mládežou podľa zákona č. 282/2008 Z.z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Poznámka:
V praxi IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže vyžaduje na takéto pozície vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale nie je to podmienka, ktorá by bola platná celoslovensky.

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 2359 - Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní inde neuvedení
SK ISCO-08: 2359011 - Metodik práce s mládežou
SK NACE Rev.2: Vzdelávanie
EKR: Úroveň 6
NKR: Úroveň 6
ISCED: 655

Príslušnosť k povolaniu
Odborník na prácu s mládežou

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
informačná gramotnosť Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
všeobecná pedagogika
(Špecifiká neformálneho vzdelávania mládeže.)
6
základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu
(Špecifiká vzdelávania mládeže. Motivácia a bariéry vo vzdelávaní mládeže. Dynamika osobnosti, typológia osobnosti a osobný profil, diagnostika psychických dispozícií, osobných predpokladov na vzdelávanie.)
6
metódy, formy a obsah vzdelávania
6
nástroje na zisťovanie kľúčových kompetencií
6

Návrhy na doplnenie EKR
terminológia, teoretické východiská a právne predpisy v oblasti práce s mládežou
6
subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou
6
moderné technológie vo vzdelávaní
6
grantové a fundraisingové možnosti získavania finančných zdrojov v oblasti práce s mládežou
6
postupy tvorby výchovno-vzdelávacích aktivít v práci s mládežou
6
globálne trendy vo vzdelávaní
(Multikultúrne, inkluzívne, environmentálne, rozvojové vzdelávanie a pod.)
6
interkultúrne rozdiely
6
metodika diagnostiky a hodnotenia
6
formy vedenia a prístupu k mladým ľuďom (koučing, mentoring, supervízia, vedenie a poradenstvo...)
6

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb
6
definovanie cieľov vzdelávania
6
plánovanie a projektovanie vzdelávania
6
realizácia vzdelávacieho podujatia
6
uplatňovanie princípov interkultúrnej citlivosti
6
vedenie príslušnej dokumentácie a agendy
(Prezenčné listiny, analýzy potrieb, hodnotiace dotazníky, záverečné správy a pod.)
6
implementácia nových trendov do práce s mládežou
6
analýza a vyhodnocovanie rizík pri tvorbe výchovno-vzdelávacích programov
6
tvorba koncepcií a programov v práci s mládežou
6
šírenie výsledkov projektov a aktivít v práci s mládežou
6
tvorba odborných podkladov pre projekty, koncepčné a metodické materiály v oblasti mládeže
6
sieťovanie a spolupráca s externými organizáciami a partnermi pôsobiacimi v oblasti mládeže
6
hodnotenie a diagnostika vo vzdelávaní
6
vytváranie podmienok a prostredia na implementáciu nových trendov v práci s mládežou
6
metodické usmerňovanie pracovníkov v oblasti práce s mládežou
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE