NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Neonatológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496238

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Neonatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou ochorení novorodeneckého obdobia do 28. dňa života korigovaného veku.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore neonatológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212041 - Neonatológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore neonatológia
(medikamentózna, nemedikamentózna terapia a indikácie chirurgických terapeutických postupov v neonatológii - princípy starostlivosti o novorodencov; zásady resuscitácie novorodencov; princípy starostlivosti o dýchanie a spôsoby respiračnej podpory vrátane umelej pľúcnej ventilácie; kardiovaskulárna podpora; zásady použitia umelej výživy vrátane suplementácie; parenterálna výživa; manažment ochorení tráviaceho traktu, obličiek a hematologických ochorení; princípy starostlivosti o novorodencov pri žltačke, infekciách; transport kriticky chorých novorodencov a pod.)
7
zásady farmakoterapie
(zásady racionálnej farmakoterapie v perinatálnom období; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore neonatológia
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(práva dieťaťa, etické princípy neonatologickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(fyziológia plodu, sledovanie rastu a vývinu plodu, fyziológia postnatálnej adaptácie, respiračné, kardiovaskulárne a iné fyziologické zmeny počas pôrodu a po pôrode, postnatálny rast, fyziológia dojčenia a pod.)
7
klinické disciplíny
(ako napr.: princípy a metodické postupy v pediatrii, chirurgii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
(princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v neonatológii, výživy a intenzívnej starostlivosti)
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami v neonatológii)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania rizikových novorodencov, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie rodiny)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
(krátkodobá a dlhodobá prognóza komplikácií perinatálnej a neonatálnej starostlivosti a jej etické problémy)
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore neonatológia)
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neonatológia
(patofyziológia plodu, vplyv ochorení a rizikových faktorov v tehotenstve a pri pôrode na plod; patofyziológia ochorení predčasne narodeného dieťaťa - vývoj jednotlivých orgánových systémov a ich charakteristické ochorenia; patofyziológia ochorení u donosených novorodencov - charakteristické chorobné jednotky; vrodené vývojové chyby a pod.)
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore neonatológia
(klinický obraz vrodených a získaných ochorení dýchacieho systému u detí všetkých vekových kategórií ako napr.: nešpecifické pľúcne infekcie, respiračné alergózy, bronchiálna astma, vrodené malformácie; pľúcna aj mimopľúcna tuberkulóza, onkologické ochorenia vo vzťahu k respiračnému systému, zriedkavé ochorenia dýchacieho ústrojenstva - intersticiálne difúzne pneumopatie, spánkové poruchy dýchania a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v neonatológii
(princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a poranení ako napr.: perinatálna diagnostika a možnosti intervencie v perinatálnom období a spolupráca s gynekológom a pôrodníkom; vyšetrenie kardiovaskulárneho systému a ductus arteriosus patens; vyšetrenie elektrolytovej rovnováhy a nutričné požiadavky; vyšetrenie štrukturálnej a funkčnej integrity mozgu, prognóza neuropatológie; skríning predčasne narodených a rizikových novorodencov na retinopatiu a poškodenie sluchu; diagnostika a zisťovanie vrodených abnormalít; vyšetrenie suspektných vrodených vývojových chýb metabolizmu; skríningové vyšetrenia ochorení v novorodeneckom veku a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v neonatológii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v neonatológii
(napr. resuscitácia donoseného novorodenca, resuscitácia novorodenca – viac ako1000g, resuscitácia novorodenca – menej ako 1000g, endotracheálna intubácia, stabilizácia pacienta pred transportom, plánovanie a rozpis infúznej liečby, plánovanie a rozpis parenterálnej výživy, manažment enterálnej výživy a pod.)
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v neonatológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie starostlivosti v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v neonatológii
7
revízna a posudková činnosť v pediatrickej pneumológii a ftizeológii
7
edukácia detského pacienta a jeho rodiny
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v neonatológii
(aplikácia, indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v neonatológii ako napr.: prvé vyšetrenie fyziologického novorodenca, zhodnotenie novorodenca podľa klasifikácie; venózny, kapilárny odber; kanylácia v. umbilicalis; lumbálna punkcia, punkcia a drenáž pneumotoraxu a fluidotoraxu, punkcia a drenáž telových dutín, suprapubická punkcia močového mechúra; USG mozgu, obličiek, bedrových kĺbov, vyhodnotenie rádiogramu, EKG; skríning vrodenej katarakty (vyšetrenie oftalmoskopom), skríning dysplázie bedrových kĺbov podľa Ortolaniho; genetické vyšetrenia a pod.)
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
(využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti )
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE