NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Pediatrický urológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Pediatrický urológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou a výskumom chirurgických ochorení, vrodených malformácií a úrazov obličiek a močového ústrojenstva u detí a dorastu, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života, oboch pohlaví a pohlavného ústrojenstva u chlapcov. Obsahom pediatrickej urológie je aj problematika niektorých endokrinných a metabolických ochorení, ktoré majú anatomický alebo funkčný vzťah k urogenitálnemu systému.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická urológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212040 - Pediatrický urológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická urológia
(ako napr.: malformácie urogenitálneho systému u detí - geneticky, endokrinologicky a metabolicky podmienené a pod.)
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická urológia
(klinický obraz vrodených, získaných ochorení a úrazov urogenitálneho systému u detí ako napr.: močovej infekcie, urolitiázy, neurogénnych a nonneurogénnych dysfunkcií močových ciest, nočného pomočovania a traumatológie urogenitálneho traktu u detí, urologické onkologické ochorenia u detí a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení urogenitálneho systému u detí
(diagnostika vrodených, získaných ochorení a poranení urogenitálneho systému neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: endoskopické, urodynamické, USG vyšetrenia, rádiodiagnostické a rádioizotopové vyšetrenia a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pediatrická urológia
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v detskej urológii vrátane určovania dávkovania liekov u novorodencov a dojčiat)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(s dôrazom na špecifiká urogenitálneho systému u detí)
7
klinické disciplíny
(ako napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, detskej chirurgii, imunológii (princípy imunológie a imunologických mechanizmov pri obličkových chorobách), urológii, nukleárnej medicíne, gynekológii, neurológii a psychiatrii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.)
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
(princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v detskej urológii, výživy a intenzívnej starostlivosti)
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti)
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
(patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v pediatrickej urológii)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania detských pacientov a dorastu s vybranými ochoreniami urogenitálneho systému)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta a rodiny)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
(etické, psychosociálne problémy detských pacientov s ochoreniami urogenitálneho systému, ich rodičov, obzvlášť psychosociálne problémy v adolescencii)
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore pediatrická urológia)
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pediatrická urológia
(ako napr. močovej infekcie, urolitiázy, neurogénnych a nonneurogénnych dysfunkcií močových ciest, nočného pomočovania; operačné metódy na úpravu vrodených anomálií obličiek, močových ciest a pohlavných orgánov, vrátane určenia vhodného veku dieťaťa pre korekčné operácie a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v pediatrickej urológii
(indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v pediatrickej urológii, ako napr.: kompletné biochemické a hematologické vyšetrenie, urografia, cystografia, CT obličiek, MR obličiek a retroperitoneálnych štruktúr, rádionuklidové vyšetrenie obličiek, USG obličiek, USG močového mechúra + stanovenie reumatickej polymyalgie (PMR), USG skróta, kompletné urodynamické vyšetrenie, cystoskopia, retrográdna ureteropyelografia a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v pediatrickej urológii
(zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie detských pacientov všetkých vekových kategórií s ochoreniami a úrazmi urogenitálneho systému )
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v pediatrickej urológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v pediatrickej urológii
7
revízna a posudková činnosť v pediatrickej urológii
7
edukácia detského pacienta a jeho rodiny
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
(využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti )
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v pediatrickej urológii
(aplikácia špecifických výkonov napr.: endoskopické výkony - punkčná nefrostómia, biopsia obličky, perkutánna extrakcia konkrementu, perkutánna epicystostómia, transuretrálna operácia uretry a mechúra, sondáž močovodu vrátane zavedenia stentu, laparoskopické operácie, extrakorporálna litotripsia u detí a pod.; korekčné operácie pre vrodené a získané malformácie urogenitálneho systému u detí - pyeloplastika, nefrektómia, heminefrektómia, adrenalektómia, ureterektómia, antirefluxné operácie močovodov, rekonštrukčné operácie pre hypospádiu a pod.; otvorené operácie - na obličke, nadobličke a močovode, na močovom mechúri a močovej rúre, na vonkajšom genitáli, operácie novorodencov alebo kojencov (okrem operácií na vonkajšom genitáli) a pod.; výkony súvisiace s traumami urogenitálneho systému u detí )
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE