NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Hematológ a transfúziológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Hematológ a transfúziológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré pozostávajú z dvoch navzájom súvisiacich vedných disciplín: z hematológie a transfúziológie. Zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri chorobách krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212014 - Hematológ a transfuziológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(klinický obraz ako napr.: primárnych benígnych a malígnych krvných chorôb a sekundárnych reakcií a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(napr. substitučná, cytostatická, imunosupresívna, antikoagulačná, intenzívna liečba, transplantácie krvotvorných buniek a ďalšie liečebné postupy)
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v hematológii a transfúziológii)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(v rámci klinickej a laboratórnej hematológie - krvotvorba pri fyziologických a patologických stavoch, jej regulácia genetická, epigenetická, cytokínová a neurohormonálna; fyziológia a patológia bunky - základná štruktúra bunkového jadra, cytoplazmy, morfologická a ultraštruktúrová charakteristika vo svetelnom a elektrónovom mikroskope, metabolizmus, delenie, proliferácia, apoptóza; erytrocyt - fyziológia a patológia, hemoglobín, metabolizmus železa, vitamínu B12 a iných krvotvorných látok, anémie, polycytémia; leukocyt - fyziológia a patológia, význam pri nešpecifickej a špecifickej imunite, celulárne, intercelulárne a adhezívne funkcie s endotelom, nádorové procesy; trombocyt - jeho štruktúra, funkcie fyziologické, patologické pri vrodených a získaných poruchách hemostázy; krvná plazma, proteíny - fyziologické zloženie, zmeny pri krvných chorobách, sekundárne zmeny a pod.)
7
klinické disciplíny
(ako napr.: princípy a metodické postupy v odboroch vnútorného lekárstva, chirurgie, pediatrie, neurológie, infektológie, klinickej onkológie, klinickej mikrobiológie, klinickej biochémie, imunológie, anesteziológie a intenzívnej medicíny a pod.)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v hematológii a transfúziológii)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a u detí)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia)
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; chorôb krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí
(princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí ako napr.: biochemické, cytologické, imunologické, imunochemické, molekulovo genetické, kultivačné vyšetrenia; klinické a laboratórne hematologické vyšetrenia a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v hematológii a transfúziológii
(zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov s ochoreniami krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí)
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v hematológii a transfúziológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v hematológii a transfúziológii
7
revízna a posudková činnosť v hematológii a transfúziológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v hematológii a transfúziológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód v hematológii a transfúziológii ako napr.: punkcie iliakálne, sternálne a iné, vrátane trepanobiopsie - kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie; nátery periférnej krvi - diferencovanie a vyhodnotenie; cytochemické a imunochemické vyšetrenie - prietoková cytometria, testy ELISA; vyhodnotenie hodnôt krvného obrazu vykonaného počítačovou technikou; vyhodnotenie predtransfúznych vyšetrení; vyhodnotenie imunohematologických vyšetrení; hemostazeologická komplexná diagnostika; vyhodnotenia cytogenetických, molekulovogenetických, genetických, enzýmových a ďalších špeciálnych vyšetrení; dohľad nad aferetickým darcovským odberom a pod.)
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v hematológii a transfúziológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v hematológii a transfúziológii napr.: riadenie cytostatickej liečby; riadenie hemoterapie u chronicky substituovaných; riadenie krátkodobej a dlhodobej antikoagulačnej liečby a pod. )
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE