NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Radiačný onkológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496224

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Radiačný onkológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti liečebnej aplikácie ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia, vychádzajúc z vedeckých poznatkov rádiobiológie a rádiofyziky a radiačných techník, ktoré využíva pri chorobných stavoch, predovšetkým pri zhubných nádoroch. Zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou a výskumom rôznych chorobných stavov a zhubných nádorov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore radiačná onkológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212012 - Radiačný onkológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore radiačná onkológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia onkologických ochorení)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore radiačná onkológia
7
zásady farmakoterapie
(zásady chemoterapie, nežiadúce účinky chemoterapie a pod.)
7
prevencia onkologických ochorení a ich komplikácií
(princípy a metódy sekundárnej a terciárnej prevencie)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(ako napr.: vnútorné lekárstvo, chirurgia, klinická onkológia, radiačná onkológia, rádiológia, rádiobiológia, klinická fyzika, nukleárna medicína, radiačná a pod.)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vrodenými a získanými onkologickými ochoreniami)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore radiačná onkológia)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore radiačná onkológia
(princípy diagnostiky ako napr.: klinické vyšetrenia interné; klinické vyšetrenia gynekologické, biologické a funkčné testy, medicínske zobrazovacie techniky, laboratórne vyšetrenia a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore radiačná onkológia
(indikácie a kontraindikácie liečby žiarením u onkologických a neonkologických ochorení; radiačné techniky; indikácie a riadenie suportívnej a symptomatickej liečby; znalosti o nežiadúcich účinkoch liečby a pod.)
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore radiačná onkológia
(princípy špecifických postupov ako napr.: práca na simulátore; plánovanie liečby žiarením s použitím plánovacích systémov - externá terapia, brachyterapia; orgánová topografia; zadávanie GTV, CTV, PTV, OR; brachyterapeutické aplikačné techniky; techniky aplikácie základnej chemoterapie a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
zostavenie diagnostického plánu
(vypracovanie ožarovacích plánov v spolupráci s rádiofyzikom na plánovacej konzole z CT vrátane simulácie)
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu)
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v radiačnej onkológii
(aplikácia špecifických výkonov v radiačnej onkológii – vypracovanie ožarovacích plánov v spolupráci s rádiofyzikom na plánovacej konzole z CT vrátane simulácie - nádory hlavy a krku, nádory gastrointestinálneho traktu, nádory pľúc a mediastína, nádory kostí a mäkkých tkanív, nádory kože, nádory prsníka, nádory gynekologické, nádory genitourinárneho traktu, lymfómy a leukémie, nádory centrálneho nervového systému, nádory z neznámeho primárneho ložiska; paliatívna terapia - kosti, mozog, pľúca, miecha; nádory detské; očné; nenádorová terapia a recidívy; aplikácie brachyterapie a pod. )
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v radiačnej onkológii
(hodnotenie zobrazovacích metód, hodnotenie laboratórnych vyšetrení a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v radiačnej onkológii
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v radiačnej onkológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v radiačnej onkológii
7
revízna a posudková činnosť v radiačnej onkológii
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE