NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Reumatológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496223

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Reumatológ vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, posudzovania, poradenstva a výskumu reumatických chorôb. Zaoberá sa chorobami spojiva, kostí, kĺbov, chrbtice a mäkkých tkanív pohybovej sústavy zápalového, degeneratívneho, metabolického a iného pôvodu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
6 alebo viac rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 6 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore reumatológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212011 - Reumatológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore reumatológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore reumatológia
(princípy nefarmakologických terapeutických postupov v reumatológii, rehabilitácii a pod.)
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie reumatických chorôb)
7
prevencia reumatických ochorení a ich komplikácií
(princípy a metódy sekundárnej a terciárnej prevencie)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(ako napr.: vnútorné lekárstvo; neurológia, chirurgia, klinická imunológia a alergológia, anesteziológia a intenzívna starostlivosť, rehabilitácia a pod.)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vrodenými a získanými reumatickými ochoreniami)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore reumatológia
(klinický obraz ako napr.: difúzne zápalové choroby spojiva, seronegatívne spondartropatie, osteoartróza, artritídy, metabolické artropatie, nádorové choroby spojiva, neurovaskulárne choroby s prejavmi v oblasti lokomočných štruktúr, metabolické osteopatie, mimokĺbový reumatizmus, palindromický reumatizmus, hydrops articulorum intermitens, artropatia pri sarkoidóze a pod.)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore reumatológia)
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore reumatológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia najmä ochorení vnútorných orgánov a vrodených a získaných reumatických ochorení)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore reumatológia
(princípy diagnostiky ako napr.: sonografického vyšetrenia v reumatológii, sonografie kĺbov, svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých mimokĺbových štruktúr, osteodenzitometria, punkcia synoviálneho kĺbu a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
(zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu)
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v reumatológii
(indikácia, interpretácia, aplikácia vyšetrovacích metód v rámci spoločného internistického kmeňa; v reumatológii ako napr.: biochemické vyšetrenia; RTG - diagnostika artritídy, artrózy, entezopatií, hodnotenie nálezu v oblasti sakroiliakálnych kĺbov a axiálneho skeletu, USG - kĺbov, svalov, šliach, úponov, fascií, periostu a mäkkých mimokĺbových štruktúr; osteodenzitometria - diagnostika osteoporózy a osteopenických stavov a pod.)
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v reumatológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v reumatológii – instilačná intraartikulárna a periartikulárna terapia; lokálna liečba lokálnymi anestetikami, glukokortikoidmi, viskosuplementácia a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v reumatológii
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v reumatológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie starostlivosti o pacientov v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.)
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v reumatológii
7
revízna a posudková činnosť v reumatológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE