NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Potápač na výkon prác


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ

Garancia
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Alternatívne názvy
Potápač

Charakteristika
Pracovný potápač vedie, organizuje a zodpovedá za pracovníkov vykonávajúcich rôzne potápačské práce, práce v zvýšenom tlaku vzduchu a práce v zvýšenom tlaku okolitého prostredia - hyperbarickej práce alebo ich priamo vykonáva a zaisťuje. Spolupracuje so záchrannými a bezpečnostnými zložkami Slovenskej republiky a Policajným zborom Slovenskej republiky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Pracovný potápač vedie a obsluhuje malé plavidlá. Vykonáva údržbu a kontrolu potápačských prístrojov a obleku. Robí prieskum pod vodnou hladinou, vyhľadáva predmety a vyhotovuje foto-dokumentáciu nájdených predmetov. Zameriava vodné dno, odoberá vzorky, čistí podvodné povrchy a zisťuje stav vodného dna.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou CMAS *** - tretí stupeň, (kvalifikácia - CMAS P*** vedúci potápač
  Špecifikácia:
  potápač od 18 rokov do hĺbky viac ako 20m

 • Osvedčenie o absolvovaní kurzu poskytovania prvej pomoci a základnej kardiopulmonálnej resuscitácie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 8 ods. 1 písm. a) bod 3)

 • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)

 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou M 3 – školiteľ inštruktorov potápania CMAS I***
  Špecifikácia:
  minimálny vek 24 rokov, inštruktorský kvalifikačný stupeň - školiteľ inštruktorov potápania

 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou M 2 – inštruktor potápania s prístrojom CMAS I**
  Špecifikácia:
  minimálny vek 21 rokov, inštruktorský kvalifikačný stupeň - inštruktor potápania s prístrojom

 • Certifikát o odbornej spôsobilosti s celosvetovou platnosťou M 1 – asistent inštruktora CMAS I*
  Špecifikácia:
  minimálny vek 18 rokov, inštruktorský kvalifikačný stupeň - asistent inštruktora


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 3 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 7541 - Pracovní potápači
SK ISCO-08: 7541000 - Pracovný potápač
SK NACE Rev.2: Ostatné osobné služby
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Pracovný potápač

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
fyzická zdatnosť Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
samostatnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
osobnostný rozvoj Elementárna
vedenie ľudí Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
fyzika
(fyzikálne zákony)
2
potápačstvo v spojení s vodným záchranárstvom
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Návrhy na doplnenie EKR
činnosti potápača a potápania
4
prvá pomoc - záchranárstvo
3
potápačská technika, spôsoby obsluhy kompresorov
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti potápania
(Zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
3
zásady dekompresie
(hyperbarické práce)
4
potápačský oblek a vybavenie potápača
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
záchranárske potápačské práce pri hľadaní, vyslobodzovanie a evakuácia osôb, techniky a materiálu, vrátane poskytovania prvej pomoci
4
vedenie a obsluha malých plavidiel
4
spolupráca pri vyslobodzovaní osôb pri rôznych havarijných situáciách v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému
4
základné technické operácie pri spojovaní, obrábaní a spracovaní kovových i nekovových materiálov
2
odstraňovanie potopených predmetov, ukladanie káblov alebo trhacích náloží pod vodou
4

Návrhy na doplnenie: EKR
prieskumné práce pod vodou a odoberanie vzoriek
4
údržba a kontrola nástrojov, náradia a techniky používanej pri potápačských prácach
4
zameriavanie profilu dna
4
tlakovanie potápačských prístrojov
(Preskúšavanie funkčnosti potápačských prístrojov a príslušenstva. Montáž, demontáž potápačského vybavenia. )
4
zisťovanie priesakov pod vodnou hladinou
4
vyhotovenie fotodokumentácie, videozáznamu z prieskumných a záchranných prác a nájdených predmetov
4
prieskum pod vodnou hladinou
4
odoberanie vzoriek z dna
4
vyhľadávanie predmetov a osôb pod vodnou hladinou
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE