NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Infektológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496216

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Infektológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, prognózou, konziliárnou a posudkovou činnosťou pri infekčných chorobách.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 5 rokov

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore infektológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212007 - Infektológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore infektológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení v rámci spoločného internistického kmeňa; infekčného procesu - bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických nákaz; infekcia HIV a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v infektológii
(mikrobiologická diagnostika; diferenciálna diagnostika napr. exantému, ikteru, vírusových hepatitíd, lymfadenopatie, hepatosplenomegálie, pneumonického syndrómu, meningeálneho syndrómu, hnačkového syndrómu, uroinfekcií a ďalších prejavov infekčných chorôb a pod.)
7
zásady farmakoterapie
(zásady antiinfekčnej farmakoterapie - antibiotiká, chemoterapeutiká, antiparazitárne, antivírusové a antimykotické liečivá, imunomodulancia, ich indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky a liekové interakcie; farmakoekonomika antiinfekčnej terapie)
7
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
(ako napr.: vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, geriatria, pneumológia a ftizeológia, neurológia, klinická onkológia, laboratórna medicína, klinická biochémia, všeobecná chirurgia, anesteziológia a intenzívna medicína, a pod.)
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti)
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
(patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov ako napr.: stavy, ktoré v priebehu infekčnej choroby ohrozujú život - sepsa, infekcie CNS, fulminantná vírusová hepatitída; kardiopulmonálne, hepatálne, obličkové zlyhávanie v rámci infekčnej choroby a pod.)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
(princípy a metódy dispenzárnej starostlivosti o rekonvalescentov po infekčnej chorobe a o osoby s chronicky prebiehajúcou infekciou)
7
epidemiológia chorôb
(prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; protiepidemické opatrenia, izolácia alebo karanténa osôb podľa platných predpisov)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore infektológia
(klinický obraz infekčných ochorení s dôrazom na osobitosti infekčných chorôb u novorodencov, dojčiat, tehotných žien, osôb vyššieho veku, chirurgicky či onkologicky chorých, drogovo závislých a u osôb s poruchami imunity)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore infektológia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore infektológia
(terapia a terapeutické postupy napr. pri: infekčných hnačkových ochoreniach, akútnej vírusovej hepatitíde, chronickej vírusovej hepatitíde, bronchopneumóniách, komplikovaných infekciách horných dýchacích ciest, infekciách kože a mäkkých tkanív, meningitídach, parazitárnych ochoreniach, zoonózach, HIV, herpetických infekciách a pod.)
7
zdravotnícka etika
7
prevencia infekčných ochorení
(princípy a metódy prevencie a profylaxie nozokomiálnych nákaz)
7
zdravotnícka štatistika
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore infektológia)
7

Návrhy na doplnenie EKR
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v infektológii
(napr.: odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie a zhodnotenie výsledkov - výter z horných dýchacích ciest, spúta na kultiváciu, výter z rekta, výter z močovej rúry, výter z pošvy a krčka maternice, odber hemokultúry krvi na hemokultiváciu, odber moču na kultiváciu cievkou, odber mozgomiešneho moku na biochemické, mikrobiologické a cytologické vyšetrenie lumbálnou punkciou, vyhotovenie krvného náteru, vrátane vyšetrenia krvného obrazu; zhodnotenie rádiogramu hrudníka, CT a iných zobrazovacích vyšetrení (mozog, hrudník, brucho; vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia, vrátane stanovenia citlivosti na antibiotiká, vyhodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení, vrátane návrhu antiinfekčnej liečby, vyhodnotenie parazitologického vyšetrenia, vrátane rozhodnutia o antiparazitárnej liečbe, vyhodnotenie virologických vyšetrení u pacientov s chronickými vírusovými infekciami (hepatitída B, C, HIV, herpetické infekcie) a pod. )
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v infektológii
(aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov v infektológii napr. pri: infekčných hnačkových ochoreniach, akútnej vírusovej hepatitíde, chronickej vírusovej hepatitíde, bronchopneumóniách vrátane nozokomiálnych, komplikovaných infekciách horných dýchacích ciest vrátane infekčnej mononukleózy, infekciách kože a mäkkých tkanív, meningitídach a ostatných infekciách CNS, parazitárnych ochoreniach vrátane malárie a iných tropických nákaz, zoonózach, nozokomiálnych infekciách, horúčkach nejasnej etiológie, uzlinovom syndróme, imunokompromitovaných pacientoch s infekciou a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v infektológii
7
manažovanie pacientov v infektológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod. )
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v infektológii
7
revízna a posudková činnosť v infektológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE