NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Oftalmológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496213

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Oftalmológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou, rehabilitáciou, posudzovaním a výskumom chorôb oka a jeho prídavných orgánov ako aj celkovými ochoreniami s očnou symptomatológiou.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
doktorské – MUDr.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 4 roky

Právne predpisy:
  • Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore oftalmológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.


Klasifikácie
ISCO-08: 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08: 2212045 - Oftalmológ
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
manuálna zručnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
(anatómia, fyziológia s dôrazom na orgán zraku a jeho adnex a priľahlých oblastí hlavy; základy genetiky a vzniku kongenitálnych anomálií, vývoj binokulárneho videnia a jeho poruchy, základy fyzikálnej optiky vo vzťahu k refrakcii oka a jej korekcii)
7
klinické disciplíny
(napr.: všeobecná chirurgia, vnútorné lekárstvo, neurológia, otorinolaryngológia, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.)
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
(princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v oftalmológii, výživy a intenzívnej starostlivosti)
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
(princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie)
7
patofyziológia a liečba bolesti
(patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti)
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
(patofyziológia šokových stavov, princípy a metódy terapie šokových stavov)
7
princípy a metódy dispenzarizácie
7
epidemiológia chorôb
(výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách)
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
(techniky efektívnej komunikácie s pacientom, dieťaťom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti)
7
edukácia pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia)
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
(vedecký výskum v špecializačnom odbore oftalmológia)
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore oftalmológia
(etiológia, patogenéza, patofyziológia systémových chorôb, ktoré poškodzujú oko)
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore oftalmológia
(napr.: systémové ochorenia, ktoré poškodzujú oko, sivý zákal, glaukóm, kongenitálne anomálie a pod.)
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v oftalmológii
(diagnostika vrodených, získaných ochorení a poranení ako napr.: vyšetrenia zrakovej ostrosti, vyšetrenie štrbinovou lampou, meranie vnútroočného tlaku, oftalmoskopia, fundoskopia, perimetria, vyšetrenie refrakcie, ultrazvukové vyšetrenie oka a orbity, elektrofyziologické vyšetrovacie metódy, vyšetrovacie metódy pomocou laserov, vyšetrenie zrakových evokovaných potenciálov a pod.)
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore oftalmológia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore oftalmológia
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
7
zásady farmakoterapie
(zásady farmakoterapie v oftalmológii)
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
(princípy a metódy prevencie ochorení, stavov a úrazov)
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7

Návrhy na doplnenie EKR
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v oftalmológii
(napr.: vyšetrenia zrakovej ostrosti a korekcia refrakčných chýb okuliarmi, vyšetrenie štrbinovou lampou predného segmentu, meranie vnútroočného tlaku / aplanačne, bezkontaktová tonometria, oftalmoskopia priama, fundoskopia (kontaktnou alebo bezkontaktnou šošovkou, rôzne typy nepriamych oftalmoskopov), gonioskopia, perimetria, vyšetrenie slzného filmu (Schirmerov test, break up time, prestrek slzných ciest), vyšetrenie farbocitu (pseudoizochromatické tabuľky, Farnworth-Munsel test, anomaloskop, Daalov test), vyšetrenie kontrastu sensitivity, vyšetrenie motility bulbu (Hessov štít a uhol strabizmu, Maddoxov kríž, perimeter, synoptofor) a pod.)
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v oftalmológii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v oftalmológii
(aplikácia špecifických oftalmológických postupov ako napr.: asistencia pri operáciách sivého zákalu, šitie rán mihalníc a spojovky, vyberanie cudzích teliesok z rohovky a spojovky, výplach spojovkového vaku, asistencia pri refrakčných operáciách, asistencia pri operáciách glaukómov (filtrujúce, nefiltrujúce, laserové), asistencia pri laserových operáciách (YAG laser, fotokoagulácia sietnice, nádorov, glaukómov), asistencia pri operáciách sietnice (amócia, PPV, nádory) a pod.)
7
manažovanie pacientov v oftalmológii
(príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod. )
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oftalmológii
7
revízna a posudková činnosť v oftalmológii
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
(spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE