NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Praktická sestra bez špecializácie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496210

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Zdravotnícky asistent bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti pri zabezpečovaní výkonov ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb pacientov. Spolupracuje so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti. Vykonáva aj administratívne práce a vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu svojich kompetencií.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
neuvedené

Právne predpisy:
  • Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.


Klasifikácie
ISCO-08: 3256 - Zdravotnícki asistenti
SK ISCO-08: 3256001 - Zdravotnícky asistent bez špecializácie
SK NACE Rev.2: Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Zdravotnícky asistent

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
prezentovanie Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna
vedenie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
metódy vedenia zdravotníckej dokumentácie a spracovania administratívy
4
latinčina
(základy latinčiny a medicínskej terminológie)
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
(základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania)
4
štádiá narušenia zdravia
(jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav)
4
patológia
(príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme)
4
psychológia
(osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie)
4
preventívna medicína
(základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy)
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
(základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach)
4
prvá pomoc
(princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach)
4
zdravotnícka etika
(princípy zdravotníckej etiky)
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
4
zásady organizácie zdravotníctva
(princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti)
4
anatómia a fyziológia človeka
(základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu)
4
bio-psycho-sociálne potreby pacienta/klienta
(bio-psycho-sociálne a spirituálne potreby chorých, ich uspokojovanie a rýchle a presné reagovanie na zmeny, ktoré súvisia so zmenami zdravotného stavu)
4
ošetrovateľské postupy
(základné ošetrovateľské postupy v starostlivosti o chorého)
4
metódy starostlivosti o pomôcky
(úprava prostredia a starostlivosť o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb)
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
4

Návrhy na doplnenie EKR
metódy pozorovania zdravotného stavu
(základné metódy pozorovania, zbierania informácií o zdravotnom stave pacienta)
4
postupy edukácie pacienta
(metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
spolupráca so sestrou
(napr.: pri vizite; pri zhotovovaní EKG záznamu; pri lekárskom diagnostickom pláne a liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia; pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb; pri odbere výterov z rán a z telových dutín, pri odbere spúta; pri cievkovaní; pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií; pri aplikácii kyslíka; pri preväze septickej rany, pri starostlivosti o drény a drenážne systémy; pri alternatívnych spôsoboch výživy;)
4
meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií
4
zisťovanie miery sebestačnosti pacienta
(zisťovanie miery sebestačnosti a potreby pomoci pacientovi pri vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života, zabezpečenie výchovy k sebestačnosti)
4
odber biologického materiálu
(odber moču, stolice, krvi - glykémia, spúta, výtery a pod. )
4
zabezpečenie užitia liekov per os, ktoré pripravila sestra
4
aplikácia liekov na kožu a do telových dutín
4
aplikácia teplých a studených procedúr, zábalov, obkladov, liečivých kúpeľov
4
aplikácia injekcií
(aplikácia subkutánnych injekcií )
4
aplikácia inhalácií
4
preväz rany
(preväzy aseptických rán )
4
príprava pomôcok z obväzového materiálu
(príprava pomôcok z obväzového materiálu, zhotovovanie obväzov jednotlivých častí tela)
4
podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacienta
(podávanie jedla a zabezpečovanie pitného režimu pacientov vrátane detí, okrem novorodencov,)
4
hygienická starostlivosť
(vykonávanie hygienickej starostlivosti u dospelého pacienta a dieťaťa, okrem novorodenca)
4
zabezpečovanie vyprázdňovania
(zabezpečovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov)
4
starostlivosť o posteľ
(zabezpečovanie starostlivosti o posteľ a polohovanie pacienta, prevencia vzniku syndrómu z imobility)
4
starostlivosť o umierajúceho a o mŕtve telo
4
dezinfekcia a sterilizácia
(vykonávanie mechanickej očisty, dezinfekcie a sterilizácie pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení)
4
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
4
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
(dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach)
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
4
práca s informačnou technikou
(práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení pri vedení zdravotníckej dokumentácie)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE