NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Mediátor


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496201

Garancia
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Alternatívne názvy
Sprostredkovateľ

Charakteristika
Mediátor vykonáva mediáciu, t. j. mimosúdnu činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu v oblasti občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov. Mediátor vykonáva mediáciu ako podnikateľskú činnosť.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Mediátor ako profesionálne vyškolený sprostredkovateľ pre ukončenie sporu alebo konfliktu vedie proces mediácie, ktorého cieľom je vyriešenie konfliktnej situácie a jej potvrdenie formou mimosúdnej dohody, pričom pri svojej činnosti využíva všetky prostriedky, ktoré sú v súlade s právom, morálkou a dobrými mravmi. Mediátor pred začatím procesu mediácie poučuje jednotlivé strany sporu o dobrovoľnosti ich účasti, možnosti v ktorejkoľvek fáze mediáciu prerušiť, resp. ukončiť, skutočnosti, že finálne riešenie spočíva v slobodnej vôli zúčastnených strán, odplatnosti služby mediátora na základe dohody, úlohe mediátora, ktorá nespočíva v rozhodovaní, ale v riadení procesu, ktorý by mal dospieť k uzatvoreniu dohody a o dôvernosti celého procesu. Vedie proces mediácie tak, že nestranne vedie rokovanie za účasti oboch strán sporu, alebo za účasti ich právnych zástupcov, prípadne s každou stranou zvlášť. Vedie strany k tomu, aby dobrovoľne prevzali zodpovednosť za riešenie sporu, koncipuje návrh mediačnej dohody, ak túto úlohu neprevzali samotné strany sporu, zvažuje svoje zásahy v každej fáze procesu mediácie, vytvára pre obe strany rovnaké podmienky a vytvára pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery. V prípade, že rokuje s každou stranou zvlášť, tlmočí získané poznatky len po súhlase dotknutej strany a zachováva mlčanlivosť o faktoch zistených pred, počas a po mediácii.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
 • Osvedčenie o zápise fyzickej osoby do registra mediátorov alebo o vyčiarknutí z registra mediátorov
  Špecifikácia:
  podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov (§8 ods. 6)

 • Osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora
  Špecifikácia:
  podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov (§8 ods. 2 písm. d) v spojitosti s § 9 ods. 4) (Certifikát vložený ako text)


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov (§8 ods. 2 písm. b)

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 3411 - Odborní pracovníci v oblasti práva a podobní pracovníci
SK ISCO-08: 3411002 - Mediátor
SK NACE Rev.2: Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
EKR: Úroveň 7
NKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v právnej oblasti

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
tvorivosť (kreativita) Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
7
psychológia
(teória konfliktov a psychologické aspekty riešenia konfliktov, ako aj pravidlá správania sa mediátora)
7
sociológia
7
spôsoby a metódy komunikácie
7
základy komunikácie, komunikačné zručnosti, metódy alternatívnej komunikácie
(so zameraním na interpersonálnu komunikáciu)
7
právne predpisy Slovenskej republiky (súkromné a verejné právo)
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
zásady a pravidlá mimosúdneho riešenia sporov
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
sprostredkovanie riešenia konfliktných vzťahov medzi obvineným a poškodeným v rámci mimosúdneho riešenia, resp. súdneho konania
(Týkajúce sa sporov v oblasti občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.)
7
zhodnotenie problému klienta a poskytnutie právneho poradenstva a právnej pomoci na základe platných právnych predpisov
(Výkon mediácie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi ustanovuje zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. )
7
právne poradenstvo a konzultácie
(V súlade so zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. )
7
vedenie rokovania s klientmi v rámci prípravy ďalšieho postupu v právnych záležitostiach
(Týkajúce sa právnych záležitostí podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácií a o doplnení niektorých zákonov.)
7

Návrhy na doplnenie: EKR
vedenie procesu mediácie, ako mimosúdnej činnosti v civilnom práve
7
využívanie komunikačných zručností zameraných na oblasť interpersonálnej komunikácie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE


Ilustračná fotografia