NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik spracovania plastov


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496183

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Nastavovač vstrekolisov, Nastavovač CNC strojov, Operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov a gumy, Zoraďovač vstrekolisov

Charakteristika
Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov vykonáva odborné činnosti pred nastavením stroja/zariadenia na spracovanie polymérov, samotné nastavenie, priebežnú údržbu a optimalizáciu procesov v rámci spracovania polymérov. Vykonáva skúšky strojov/zariadení a podieľa sa na zlepšovaní procesov.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov vykonáva osadenie nástrojov na tvarovanie polymérov na spracovateľskom stroji/ zariadení. Vykonáva nastavenia stroja/zariadenia na spracovanie polymérov, vykonáva odskúšanie a odladenie spracovateľského programu zariadenia, odskúšanie a odladenie funkcie nástrojov na tvarovanie polymérov. Vykonáva výmenu opotrebovaných alebo poškodených nástrojov v zariadení, realizuje korekcie v nastavení stroja/zariadenia a výmenu nástrojov na spracovanie polymérov pri zmene produkcie. Vykonáva technologické skúšky a autonómnu údržbu na zariadeniach na spracovanie polymérov v príslušnom rozsahu. V rámci svojich odborných činností vykonáva osadenie a výmenu nástrojov na tvarovanie polymérov.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08: 3116007 - Nastavovač zariadenia pre spracovanie polymérov
SK NACE Rev.2: Výroba výrobkov z gumy a plastu
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Nastavovač strojov

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
technická gramotnosť Vysoká
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
spôsoby obsluhy priemyselných robotov a manipulátorov
(Odborné vedomosti o priemyselných robotoch a obslužných manipulátoroch využívaných v plastikárskej výrobe.)
4
plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
(Poznatky o plastoch a ich vlastnostiach v súvislosti s nastavovaním stroja a zariadenia na konkrétne typy výrobkov z plastov.)
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
(Odborné vedomosti z oblasti strojov a zariadení na spracovanie polymérov a ich časti (lisovacích, vstrekovacích, vyfukovacích, vytláčacích, tvarovacích a odlievacích strojov a zariadení).)
4
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
(Poznatky z technológie výroby polymérnych materiálov a výrobkov z polymérov. Odborné vedomosti z technológie vstrekovania, vytláčania a vyfukovania plastov a ostatných technológií spracovania polymérov a zdôvodnenie ich vplyvu na životný cyklus výrobných zariadení, nástrojov a na kvalitu výrobku.)
4
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
(Poznatky z metód určovania tepelných charakteristík polymérov.)
4
parametre polotovarov a súčastí strojov
(Odborné vedomosti z oblasti technológie povrchových úprav polymérov a dokončovacích operácií v plastikárskej a gumárenskej výrobe. Vedomosti z oblasti časti strojov a zariadení na spracovanie polymérov, nevyhnutné pre kvalitnú autonómnu údržbu týchto strojov a zariadení.)
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
(Odborné vedomosti z oblasti techniky upínania nástrojov vo výrobných zariadeniach na spracovanie polymérov. Forma - druhy, vlastnosti, údržba v zariadeniach na spracovanie polymérov. Vedomosti o periférnych zariadeniach na spracovanie polymérov a prípravy zmesí.)
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
obsluha číslicovo riadených výrobných strojov, liniek a priemyselných robotov
(Používanie a nastavovanie zariadení na odoberanie výrobkov. Obsluhovanie manipulačných, automatizovaných a robotizovaných systémov manipulátorov, ktoré sa využívajú v procese spracovania polymérov.)
4

Návrhy na doplnenie: EKR
zabezpečovanie kvality produkcie v oblasti spracovania plastov a gumy
(Vyhodnotenie rozmerov a ďalších parametrov vyrobených produktov/výrobkov a polotovarov v rámci plastikárskej a gumárskej výroby. Navrhovanie opatrení na zmenu parametrov pri nastavení stroja, zariadenia a linky pre spracovanie polymérov.)
4
nastavovanie parametrov a údržba výrobných strojov, zariadení a liniek na spracovanie polymérov
(Nastavovanie a obsluhovanie strojov na vstrekovanie, vytláčanie a vyfukovanie plastov a gumy, stroje, zariadenia a linky pre ostatné technológie spracovania polymérov. Nastavenie a obsluha periférnych zariadení využívaných pri spracovaní plastov a gumy.)
4
obsluha zariadení a liniek na dokončovacie operácie v plastikárskom a gumárskom priemysle a zariadení na povrchové úpravy polymérov
4
osadenie a nastavenie nástroja (montáž a demontáž formy) do stroja na spracovanie polymérov
(Osadenie formy (vykonanie montáže formy) do stroja na spracovanie polymérov, nastavenie parametrov zatváracej jednotky, vykonanie demontáže formy zo stroja na spracovanie polymérov. Pri uvedených činnostiach (montáž, demontáž) využívanie zdvíhacích zariadení, v prípade, že si to vyžaduje veľkosť formy. Posúdenie opotrebenia - v prípade potreby nastavenie a výmena opotrebovaných častí a príslušenstva foriem (napr. trysky, horúce vtoky).)
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE