NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Operátor zariadenia v biochemickej výrobe


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496173

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Biochemik - operátor, Operátor biotechnologických procesov

Charakteristika
Operátor zariadenia v biochemickej výrobe obsluhuje biotechnologické zariadenia a zodpovedá za dodržiavanie výrobného procesu podľa technologického predpisu. Označuje hotový produkt a prípadné vedľajšie produkty. Odoberá vzorky na laboratórne analýzy.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Operátor zariadenia v biochemickej výrobe vyrába produkty biochemickej výroby podľa dodanej výrobnej dokumentácie. kontroluje kvalitu, vypĺňa výrobnú dokumentáciu. Obsluhuje a nastavuje stroje v biochemickej výrobe. Uskutočňuje čistenie a sanitáciu pracoviska a zariadení podľa noriem a výrobnej dokumentácie. Dodržiava príslušné operačné postupy s cieľom vyrábať efektívne a kvalitne. Používa predpísané ochranné pracovné pomôcky, dodržiava zásady BOZP.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 1 rok

Klasifikácie
ISCO-08: 8131 - Operátori zariadení na výrobu chemických výrobkov (okrem gumy a plastov)
SK ISCO-08: 8131001 - Operátor zariadenia v chemickej výrobe (okrem gumy, plastov a farmaceutickej výroby)
SK NACE Rev.2: Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Čistenie a odvod odpadových vôd
EKR: Úroveň 4
NKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Operátor chemickej výroby

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
analyzovanie a riešenie problémov Elementárna
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Elementárna
rozhodovanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
anorganická chémia
3
organická chémia
3
biochémia
3
mikrobiológia
3

Návrhy na doplnenie EKR
základné pojmy z chémie prírodných látok, biochémie a mikrobiológie
3
princípy organizácie biochemickej výroby
3
fyzikálne parametre pri regulácii biochemických výrobných procesov
3
základné pojmy a právne predpisy
(Zo všeobecnej, anorganickej a organickej chémie, chemická symbolika a názvoslovie.)
3
zloženie homogénnych a heterogénnych zmesí
3
princípy, význam a zaradenie technologických operácií v biochemickej výrobe
3
funkcie strojno-technologických zariadení v biochemickej výrobe
4
bezpečnostné parametre určeného okruhu chemických látok z hľadiska ich významu pre použitie v biochemickej výrobe
4
odborná terminológia a symbolika v chémii
3

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorba dokumentácie v biochemickej prevádzke
3
realizovanie súvisiacich výpočtov zloženia homogénnych a heterogénnych zmesí
3
realizácia meraní fyzikálnochemických parametrov v základných biotechnologických operáciách
3
realizácia biotechnologických operácií v laboratórnom rozsahu
4
nastavovanie a kontrola biochemických meracích prístrojov
4
rozpoznanie nekomplikovaných porúch biochemických zariadení a identifikovanie príčin
3
označovanie hlavných a vedľajších biochemických produktov
4
obsluha a nastavovanie strojov v biochemickej prevádzke
4
čistenie zariadení a pracoviska v súlade s normami a výrobnou dokumentáciou
4
odber vzoriek na laboratórne analýzy
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE