NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Inžiniersky geológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496140

Garancia
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu

Alternatívne názvy
Environmentálny geológ, Geotechnik, Stavebný geológ

Charakteristika
Inžiniersky geológ rieši inžinierske a environmentálne problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku interakcií medzi geologickým prostredím a inžinierskymi dielami, ako aj prognózovanie geohazardov a navrhovanie opatrení na ich prevenciu alebo sanáciu. Inžiniersky geológ ovláda aplikácie geológie pri riešení problémov racionálneho využívania geologického prostredia, predprojektovej a projektovej prípravy stavieb, ako aj ich výstavby a využívania. Ovláda základy geológie, technológií prieskumných prác a technológie zlepšovania horninového prostredia, ako aj zakladania akýchkoľvek objektov, spracovanie kvantitatívnych údajov o geologickom prostredí do databáz a ich využitie matematickými metódami a matematickým modelovaním.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Inžiniersky geológ je orientovaný na štúdium procesov a zmien prebiehajúcich v najvyššej časti zemskej kôry, predovšetkým na tú časť geologického prostredia, v ktorej sa realizuje stavebná činnosť človeka a prebieha rozvoj geologických procesov ohrozujúcich využívanie geologického prostredia ako základovej pôdy pre investičnú činnosť človeka, ale rovnako i pre ochranu jeho života a majetku. Podrobná charakteristika zamestnania: Inžiniersky geológ je orientovaný na štúdium procesov a zmien prebiehajúcich v najvyššej časti zemskej kôry, predovšetkým na tú časť geologického prostredia, v ktorej sa realizuje stavebná činnosť človeka a prebieha rozvoj geologických procesov ohrozujúcich využívanie geologického prostredia ako základovej pôdy pre investičnú činnosť človeka, ale rovnako i pre ochranu jeho života a majetku. Inžiniersky geológ navyše ovláda všetky základné poznatky i metódy mechaniky hornín a geotechnického inžinierstva, vie ich používať v jednoduchých inžinierskogeologických pomeroch. Predovšetkým však využíva tieto znalosti geomechaniky a geotechniky k úspešnej komunikácii vo všetkej svojej súčinnosti s geotechnickými inžiniermi a projektantmi. Vie správne identifikovať tie geologické faktory, ktoré sa uplatňujú v interakcii s technickým dielom.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    Špecifikácia:
    § 9 ods. 2 písmeno a, d, e


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Poznámka:
Univerzitné vzdelanie môže získať na Prírodovedeckej fakulte, Fakulte BERG, Stavebnej fakulte.

Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
aspoň 3 roky

Právne predpisy:


  • Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov

Poznámka:
§ 9 ods. 6 písmeno a

Klasifikácie
ISCO-08: 2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08: 2114007 - Geológ (okrem banského geológa)
SK NACE Rev.2: Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
matematická gramotnosť Vysoká
organizovanie a plánovanie práce Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
technická gramotnosť Vysoká
tímová práca Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia v cudzom jazyku Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
geomechanika
7
stavebníctvo
7
geológia
(Vrátane inžinierskej geológie.)
7

Návrhy na doplnenie EKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
vyhodnocovanie výsledkov geologicko-prieskumných a sondážnych prác
(Vrátane ich interpretácie.)
7
zaisťovanie popisu geologických meraní územia
7
vyvíjanie a spracovanie geologických a účelových máp
(Zostavovanie inžinierskogeologických máp.)
7
vypĺňanie a vedenie požadovanej dokumentácie a evidencie
7

Návrhy na doplnenie: EKR
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác pri prieskume geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou, zisťovaní a hodnotení geogénnych a antropogénnych vplyvov na geologické horninové prostredie
7
geologický výskum
7
inžinierskogeologický prieskum
7
geologický prieskum životného prostredia
7
spracovávanie údajov o geologickom prostredí do databáz
7
vykonávanie prác pri prognózovaní geohazardov a navrhovanie opatrení na ich prevenciu alebo sanáciu
7
výskum, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie inžinierskogeologických pomerov záujmového územia
7
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác inžinierskogeologického prieskumu pre overovanie inžinierskogeologických pomerov vybraného územia, najmä pre účely realizácie výstavby, územného plánovania a zisťovania podmienok stability územia s návrhmi sanačných opatrení na stabilizovanie územia
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE