NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Technik chemik


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496078

Garancia
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Technik chemik zabezpečuje odborné technické činnosti a laboratórne práce na podporu analýz, testovania, výskumu, vývoja a praktického využitia výsledkov chemického výskumu. Zameriava sa na technickú pomoc a laboratórne zabezpečenie výskumu v odbore organickej, anorganickej, analytickej, jadrovej, kvantovej, fyzikálnej chémie alebo petrochémie.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Asistuje v oblasti chemického výskumu a vývoja vedcom. Vykonáva všeobecné rutinné činnosti v laboratóriách, prevádzkach i nevýrobných priestoroch, kde môže využiť svoje chemické vedomosti i praktické zručnosti s prístrojmi a zariadeniami chemického, biologického a environmentálneho charakteru. Dokáže pripraviť základné inštrukcie na prácu v týchto prostrediach, vykonávať rôzne testy a údržby, nakupovať materiál a chemikálie. Riadi a kontroluje jednoduché alebo čiastkové technologické operácie podľa štandardných postupov pre danú výrobu alebo operáciu.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax:
aspoň 2 roky

Klasifikácie
ISCO-08: 3111 - Technici v chemických a fyzikálnych vedách
SK ISCO-08: 3111002 - Technik chemik
SK NACE Rev.2: Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 4
SKKR: Úroveň 4
ISCED: 354

Príslušnosť k povolaniu
Technik chemik

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
manuálna zručnosť Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
samostatnosť Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
fyzická zdatnosť Elementárna
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Elementárna
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Elementárna
tímová práca Elementárna
tvorivosť (kreativita) Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
anorganická chémia
4
organická chémia
4
analytická chémia
4

Návrhy na doplnenie EKR
práca s chemikáliami a jedmi
4
jadrová chémia
4
kvantová chémia
4
fyzikálna chémia
4
petrochémia
4
chemická technológia
(Stroje, prístroje, zariadenia a laboratórne postupy.)
4
právne predpisy v oblasti chémie
4

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom
4
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení procesov vo výrobe chemických produktov
(Technická pomoc a laboratórne zabezpečenie výskumu v odbore organickej, anorganickej, analytickej, jadrovej, kvantovej alebo fyzikálnej chémie, alebo petrochémie. Príprava základných inštrukcií na prácu s prístrojmi a zariadeniami chemického, biologického a environmentálneho charakteru, vykonávanie testov a údržby, nakupovanie materiálu a chemikálií.)
4
samostatné vykonávanie výstupnej kontroly a vyhodnocovanie závad
(Riadenie a kontrola jednoduchých alebo čiastkových technologických operácií podľa štandardných postupov pre danú výrobu alebo operáciu.)
4
riadenie jednoduchých alebo rutinných technologických procesov
(Zabezpečenie odborných technických činnosti a laboratórnych prác na podporu analýz, testovania, výskumu a vývoja a praktického využitia výsledkov chemického výskumu. Asistencia vedcom v chemickom výskume a vývoji.)
4
zaznamenávanie nameraných hodnôt
4
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýz a syntéz v chemickom výskume
4

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE