NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Jazykovedec (filológ, lingvista)


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496075

Garancia
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Alternatívne názvy
Filológ, Lingvista, Sémantik

Charakteristika
Jazykovedec na základe znalosti dejín skúmania ľudskej reči analyzuje jazyk z hľadiska jeho jednotiek, stavby, funkcií a vývinu. Vytvára pojmy a vzťahy medzi nimi pre rečové javy nielen v prostredí jazyka ako abstraktného systému, ale aj v prostredí konkrétnych textov. Tvorí a začleňuje novú terminológiu do jazyka, pripravuje a tvorí odborné jazykové publikácie a slovníky spisovného jazyka.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2643 - Prekladatelia, tlmočníci, jazykovedci a grafológovia
SK ISCO-08: 2643007 - Jazykovedec (filológ, lingvista)
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Jazykovedec

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
prezentovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
osobnostný rozvoj Pokročilá
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Pokročilá
rozhodovanie Pokročilá
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
filozofia
(Základy filozofie.)
7
lingvistika
(lingvistika, kognitívna lingvistika, teoretické prístupy v lingvistike, dejiny lingvistiky, korpusová lingvistika, formálna lingvistika.)
7
fonetika
(Základy fonetiky.)
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
vzťah jazyka a spoločnosti
7
metódy lingvistického výskumu
7
metódy klasifikovania jazykovej evolúcie
7
fonológia
(Základy fonológie.)
7
jazyková kultúra
(teória a prax jazykovej kultúry)
7
dejiny jazyka
7
onomastika
7
morfológia slovenského jazyka
7
územná diferenciácia nárečí
7
fungovanie jazyka v súčasnej komunikácii
7
etimológia a jazykový zemepis
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
programovanie pre korpusovú lingvistiku
7
syntéza získaných poznatkov z jazykových analýz
7
analýza vzťahu jazyka a spoločnosti
7
aplikácia počítačových programov pre lingvistiku
7
využitie databáz na vyhľadávanie informácií
7
vytváranie slovníkov a učebníc spisovného jazyka
7
tvorivé uplatnenie metódy lingvistického výskumu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz
7
publikovanie, prednášanie a prezentovanie poznatkov
7
analýza konkrétnych jazykových situácií
7
odborné spracovávanie výsledkov získaných vedeckými analýzami
7
začleňovanie novej terminológie do spisovného jazyka
7
výskum spisovných a nespisovných útvarov jazyka
7
poradenstvo pri uplatňovaní spisovného jazyka v praxi
7
spolupráca pri tvorbe základných kodifikačných príručiek
7
spolupráca pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie
7
spolupráca pri štandardizácii geografického názvoslovia
7
spolupráca pri výskume slovnej zásoby
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE