NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Vedecký pracovník v oblasti psychológie


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496074

Garancia
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Vedecký pracovník v oblasti psychológie organizuje a vykonáva psychologický výskum v oblasti psychologickej teórie a praxe. Analyzuje osobnosť človeka, príčiny jeho správania a mechanizmy činnosti v rôznych oblastiach spoločnosti. Využíva a rozvíja pri tom psychologické metódy výskumu, aplikuje alebo tvorí nové teoretické poznatky.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Vedecký pracovník v oblasti psychológie skúma zákonitosti psychiky človeka alebo skupiny, ich prežívanie a správanie v rôznych konkrétnych oblastiach činnosti a navrhuje využitie zistených a overených zákonitostí v konkrétnej praxi. Podieľa sa na aktualizácii a tvorbe psychodiagnostických kritérií a metód, psychologických testov, metód psychoterapie, metód a štandardov poradenskej činnosti a prevencie. Získané poznatky publikuje, prednáša a uplatňuje v rôznych oblastiach spoločenského života.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
  • Zákon č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov v znení neskorších predpisov


Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2634 - Psychológovia a psychoterapeuti
SK ISCO-08: 2634009 - Vedecký pracovník v oblasti psychológie
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Zdravotníctvo
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Psychológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
informačná gramotnosť Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
psychológia
(Terminológia, legislatíva, dejiny psychológie, minulé a súčasné trendy, koncepcie a teórie v psychológii, najnovšie poznatky v psychológii, psychologické disciplíny.)
7
štatistické metódy spracovania výsledkov meraní
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
vývinové obdobia a poruchy osobnosti
7
legislatívne a psychologické princípy činnosti psychológa
7
vedecké metódy psychologického výskumu
(Projekt vedeckého výskumu v psychológii, adekvátnosť výskumných techník vzhľadom na daný kontext.)
7
základné psychologické procesy
(Vnímanie, pozornosť, učenie, pamäť, myslenie, riešenie problémov, rozhodovanie. Ovplyvňovanie emócií, alebo základných psychických porúch základnými psychickými procesmi.)
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
psychologická diagnostika
(Princípy tvorby psychodiagnostických metodík a testov. Psychometria.)
7
kognitívna psychológia
7
vývinová psychológia
7
psychológia osobnosti
7
psychopatológia
7
sociálna psychológia
7
psychobiológia
7
neuropsychológia
7
školská psychológia
7
pedagogická psychológia
7
psychológia práce a organizácie
7
klinická psychológia
7
poradenská psychológia
7
diagnostika psychických a psychosomatických porúch detského veku a dospelých
7
postupy terapie psychických a psychosomatických porúch
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
tvorivý prístup k rozvoju psychologickej teórie
7
vyhľadávanie a využívanie vedeckých metód a postupov v psychologickom výskume
7
projektovanie, realizovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie výskumných projektov
7
vytváranie a analyzovanie zložitých diagnostických škál
7
analyzovanie dôsledkov individuálnej a skupinovej intervencie
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných vedeckých fórach z oblasti psychológie
7
realizovať expertíznu a pedagogickú činnosť
7
konfrontácia poznatkov a zistení formou vedeckej prezentácie
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a publikačných periodikách s primeraným citačným ohlasom
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
7
aplikácia štatistických analýz dát
7
aplikácia výsledkov výskumu v rôznych oblastiach spoločenského života a hospodárskej praxi
7
expertízna, poradenská a pedagogická činnosť v oblasti psychológie
7
diagnostika psychických a psychosomatických porúch, porúch správania a učenia sa
7
terapia psychických a psychosomatických porúch, porúch správania a učenia sa
7
vypracovávanie teoreticko-experimentálnych prác v oblasti experimentálnej a aplikovanej psychológie
7
aktualizácia a tvorba psychodiagnostických kritérií a metód
7
aktualizácia a tvorba psychodiagnostických testov
7
výskum nových metód terapie
7
tvorba metód a štandardov poradenskej činnosti a prevencie
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE