NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Politológ  


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496070

Garancia
Sektorová rada pre verejné služby a správu

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Politológ vykonáva vysoko odborné vedecké, koncepčné činnosti a poradenstvo v oblasti výskumu zákonitostí riadenia spoločnosti v rôznych obdobiach. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy. Samostatne alebo s vedeným kolektívom skúma politické štruktúry, režimy a mechanizmy politiky. Zbiera, analyzuje poznatky, hľadá spoločnú podstatu javov a vecí v širších súvislostiach. Vypracúva, prezentuje a publikuje štúdie, dokumenty na informovanie a usmerňovanie politickej a individuálnej činnosti.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Identifikuje a kriticky reflektuje aktuálne spoločensko-politické problémy a formuje možnosti ich riešenia. Do interpretácie spoločensko-politických javov tvorivo integruje fakty a poznatky z blízkych vedných disciplín (sociológie, histórie, filozofie, práva a geografie). Formuje vlastný postoj k spoločensko-politickým problémom, ktoré analyzuje neosobne, nestranícky a s využitým kategórií a pojmov politickej teórie. Sleduje trendy a vývoj politickej vedy.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08: 2633004 - Politológ
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Politológ

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
motivovanie ľudí Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
vyjednávanie Pokročilá
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
základy politológie a teórie politických systémov
7
dejiny politického myslenia
7
teórie politických strán a straníckych systémov
7
ľudské a občianske práva
7
metódy komparatívnej politológie
7
politická a regionálna geografia
7
základy sociológie
6
metódy a metodika sociologických výskumov
6
politická sociológia
7
dejiny filozofie
6
sociálna politika a verejná správa
7
dejiny diplomacie
7
dejiny slovenského politického myslenia
7
regionalistika a geopolitika
7
história Slovenska a strednej Európy
6
médiá a masmediálna politika
6
bezpečnostná politika a medzinárodné vzťahy
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR
publikovanie a prezentácia výsledkov výskumnej a dokumentačnej činnosti
7

Návrhy na doplnenie: EKR
publikovanie analýz k vnútro a zahranično-politickým udalostiam a vytváranie odborných textov
7
tvorivé integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do politických analýz
7
expertná, poradenská a prednášková činnosť
7
formulácia problémov a hypotéz
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
aplikácia informačných technológií v politológii
7
tvorba, analýza a posudzovanie projektov z oblasti politológie
7
organizácia výskumu
7
syntéza poznatkov a faktov
7
vyjadrovanie sa k aktuálnym politickým udalostiam
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE