NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Filozof


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496068

Garancia
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Filozof tvorivým kritickým myslením odhaľuje súvislosti v rôznych oblastiach ľudského života na úrovni myslenia, presahujúcej možnosti reflexie jednotlivými vednými disciplínami. Odhaľuje všeobecné princípy, povahu a podstatu bytia, možnosti a hranice poznania, ustanovovanie a existenciu princípov konania. Analyzuje a syntetizuje otázky, ktoré tvoria jednotlivé filozofické disciplíny, t. j. otázky o ľudskom živote, o spoločnosti, štáte, kultúre, hodnotách, umení, a pod. Vykonáva kritické analýzy myšlienok, teórií, textov, praktík a ich produktov z hľadiska obhajoby a presadzovania všeobecných ľudských hodnôt a cieľov. Vypracováva, prezentuje a publikuje filozofické štúdie.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08: 2633001 - Filozof
SK NACE Rev.2: Vzdelávanie
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Filozof

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Vysoká
komunikácia v cudzom jazyku Vysoká
kultivovaný písomný prejav Vysoká
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
prezentovanie Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
vyjednávanie Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Pokročilá
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Elementárna
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
informačná gramotnosť Elementárna
matematická gramotnosť Elementárna
organizovanie a plánovanie práce Elementárna
technická gramotnosť Elementárna
tímová práca Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Návrhy na doplnenie EKR
dejiny filozofie
7
antická filozofia
7
filozofické myslenie stredoveku
7
filozofia 19. a 20. storočia
7
texty z filozofie 20. storočia
7
súčasná filozofia
7
filozofia dejín
7
filozofia dejín filozofie
7
dejiny filozofie na Slovensku
7
metafyzika a gnozeológia
7
základy estetiky
7
semiotika a umenie
7
sociálna a politická filozofia
7
filozofická antropológia
7
filozofia jazyka
7
logika a metodológia vedy
7
filozofia a metodológia sociálnych vied
7
analytická filozofia a jej metódy
7
argumenty vo filozofii
7
etika
7
sociológia pre nesociológov
7
úvod do politológie
7
klasické jazyky (gréčtina a latinčina)
6
cudzie jazyky
6
axiológia
7
zásady formulovania, interpretovania a publikovania výsledkov výskumu
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
preklad filozofického textu
6
tvorivé a kritické integrovanie poznatkov a faktov z blízkych vedeckých disciplín do filozofie
7
aktívna účasť na domácich a zahraničných filozofických a vedeckých podujatiach
7
publikovanie vo vedeckých, odborných a populárno-vedeckých periodikách
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore filozofia
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumov
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
7
návrh projektov v oblasti filozofie
7
formulácia filozofických problémov a hypotéz
7
aplikácia vedeckých poznatkov a metód vo filozofii
7
riešenie výskumných úloh v odbore filozofia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE