NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Fyziológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496025

Garancia
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Fyziológ skúma životné prejavy a základné funkcie živého organizmu. Objasňuje mechanizmy umožňujúce činnosť jednotlivých orgánových sústav, princípy regulácie a koordinácie ich činností. Ako metodológiu používa morfologické, biochemické, molekulárne, chemické a fyzikálne merania. Rozoberá javy, orgány, tkanivá alebo celý organizmus na čo najdetailnejšie súčasti za účelom ich pochopenia a preskúmania.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Fyziológ skúma ako sa jednotlivé deje spájajú do harmonického celku. Pri porušení rovnováhy a vzniku patologického stavu pozoruje všetky deje, ktoré sú zmenami postihnuté. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém. Formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2131003 - Fyziológ
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
fyzická zdatnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
biológia
(Definícia biológie, zoológia, botanika, mikrobiológia. Poznatky nových smerov vývoja odboru.)
7
genetika
(Základy genetiky.)
7
antropológia
(Základy antropológie.)
7
botanika
(Zoológia alebo botanika (základy podľa zamerania na živočíšnu alebo rastlinnú fyziológiu).)
7
zoológia
(Zoológia alebo botanika (základy podľa zamerania na živočíšnu alebo rastlinnú fyziológiu).)
7
fyziológia človeka
7
fyziológia rastlín
7
biochémia
7
biofyzika
(Základy biofyziky.)
7
ekológia
7

Návrhy na doplnenie EKR
fyziológia živočíchov
7
molekulárna biológia
(Základy molekulárnej biológie.)
7
etológia
(Základy etológie.)
7
právne predpisy v oblasti životného prostredia
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
metódy preparácie živých prírodnín
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
7
metodológia výskumu
7
patologická fyziológia
7
metodológia vedeckej práce
7
farmakológia
7
metódy zberu materiálu v teréne
(Postupy odberu vzoriek živého materiálu, dokumentácie fauny a flóry.)
7
typy techník a prístrojov na sledovanie expresie génov a ich produktov- proteínov
7
typy techník a prístrojov na meranie látkovej výmeny organizmov
7
merania fyziologického materiálu
(Morfologické, biochemické, molekulárne, chemické, fyzikálne a pod.)
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
práca s bunkovými a tkanivovými kultúrami
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fyziológie
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
7
odber, evidencia, spracovanie a likvidácia biologického materiálu
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
7
príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov
7
publikovanie dosiahnutých výsledkov
7
práca s modelovými druhmi živočíchov
(Napr. chov, aplikácia látok, odbery a pitva.)
7
obsluha a údržba laboratórnej techniky, prístrojov a zariadení používaných v fyziologickom výskume a pri spracovaní biologického materiálu
(Práca s optickými, elektrofyziologickými a inými prístrojmi na meranie funkcií organizmov a pod.)
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
7
návrh a realizácia experimentu
7
implementácia a obsluha techník a prístrojov na sledovanie expresie génov a ich produktov - proteínov
7
implementácia a obsluha techník a prístrojov na meranie látkovej výmeny organizmov
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE