NÁRODNÝ ŠTANDARD ZAMESTNANIA

 Biológ


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


Kód NŠZ
496023

Garancia
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby

Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy

Charakteristika
Biológ vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, prípadne poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore biológie. Realizuje biologický výskum, rieši aj praktické úlohy aplikovanej biológie pri uplatňovaní vedomostí a zručností v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Špecializuje sa na výskum štruktúry a vlastností živých organizmov, ich interakcií medzi sebou a so životným prostredím, na modelovanie biologických procesov. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi.

Podrobná charakteristika zamestnania:
Biológ získava poznatky z viacerých chemických odborov a hraničných vedných disciplín. Dokáže využívať biologické a chemické metódy pri riešení praktických úloh. Orientuje sa v systéme fauny a flóry, má prehľad o informačných zdrojoch a je schopný determinovať druhy fauny a flóry Slovenska. Orientuje sa aj vo svetovej faune a flóre a je schopný determinovať komerčne využívané druhy fauny a flóry zaradené do zoznamov CITES. Orientuje sa v právnych predpisoch týkajúcich sa ochrany prírody, ovláda metódy preparácie živých prírodnín, metódy zberu materiálu v teréne, odberu vzoriek živého materiálu i dokumentácie fauny a flóry.

Regulované zamestnanie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax

Klasifikácie
ISCO-08: 2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08: 2131001 - Biológ
SK NACE Rev.2: Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
EKR: Úroveň 7
SKKR: Úroveň 7
ISCED: 767

Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

KOMPETENČNÝ MODEL


Všeobecné spôsobilosti

Zoznam pridelených všeobecných spôsobilostí Úroveň
analyzovanie a riešenie problémov Vysoká
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť Vysoká
informačná gramotnosť Vysoká
osobnostný rozvoj Vysoká
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti) Vysoká
rozhodovanie Vysoká
samostatnosť Vysoká
tvorivosť (kreativita) Vysoká
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti) Pokročilá
fyzická zdatnosť Pokročilá
komunikácia (jednanie s ľuďmi) Pokročilá
komunikácia v cudzom jazyku Pokročilá
kultivovaný písomný prejav Pokročilá
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa Pokročilá
matematická gramotnosť Pokročilá
organizovanie a plánovanie práce Pokročilá
prezentovanie Pokročilá
technická gramotnosť Pokročilá
tímová práca Pokročilá
vedenie ľudí Pokročilá
finančná a ekonomická gramotnosť Elementárna
manuálna zručnosť Elementárna
motivovanie ľudí Elementárna
vyjednávanie Elementárna

Odborné vedomosti

Zoznam priradených odborných vedomostí SKKR
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
biológia
(Definícia biológie. Poznatky nových smerov vývoja odboru.)
7
genetika
(Základy genetiky.)
7
antropológia
(Základy antropológie.)
7
botanika
(Systematická botanika.)
7
zoológia
(Systematická zoológia.)
7
ekológia
7
etológia
(Základy etológie.)
7
hydrobiológia
7
mikrobiológia
7
imunológia
7
anorganická chémia
(Základy anorganickej chémie.)
7
organická chémia
(Základy organickej chémie.)
7
laboratórna technika
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
7

Návrhy na doplnenie EKR
parazitológia
7
virológia
7
cytológia
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
molekulárna biológia
(Základy molekulárnej biológie.)
7
fyziológia rastlín
(Základy fyziológie rastlín.)
7
fyziológia živočíchov a človeka
(Základy fyziológie živočíchov a človeka.)
7
štruktúra a vlastností živých organizmov, ich interakcie medzi sebou a so životným prostredím
7
modelovanie biologických procesov
7
metódy preparácie živých prírodnín
7
metódy zberu materiálu v teréne
(Odberu vzoriek živého materiálu, dokumentácia fauny a flóry.)
7
molekulárna biológia
7
biotechnológia
7
svetová fauna a flóra
7
metódy odberu vzoriek
7
právne predpisy v oblasti biológie a ochrany prírody
7

Odborné zručnosti

Zoznam priradených odborných zručností EKR

Návrhy na doplnenie: EKR
analýza a klasifikácia biologického materiálu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biológie
7
terénny biologický výskum
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov biologického výskumu
7
využívanie informačných technológii v biológii
7
dokumentácia biologického materiálu
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
odber, evidencia, spracovanie a likvidácia biologického materiálu
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
7
príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov
7
publikovanie dosiahnutých výsledkov
7
obsluha a údržba laboratórnej techniky, prístrojov a zariadení používaných v biologickom výskume a pri spracovaní biologického materiálu
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
7
determinácia komerčne využívaných druhov fauny a flóry zaradených do zoznamov CITES
7
aplikácia metód preparácie živých prírodnín
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
7

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE